SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

Házirend

 

 

A Házirend a tanulói kötelességek gyakorlásának és a jogok érvényesítésének szabályozását tartalmazza. A Házirend betartása az iskolában, az iskola által szervezett rendezvényeken vagy ahol a diák tanulói jogviszonyából eredően van jelen, kötelező. A Házirendet megsértő tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, súlyos esetben fegyelmi eljárás alkalmazható. A Házirend a tanulóra a tanulói jogviszony fennállása alatt érvényes. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A Házirend a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum tanulóira és a tanulók szüleire, valamint az iskola dolgozóira vonatkozik.

 

Jogszabályi háttér:

 • évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 

 

 1. A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje

 

 1. Az iskola 6 órától 22 óráig tart nyitva. Hétvégén és tanítási szünetek ideje alatt az intézmény zárva tart. Kivételt képez a szombati napokon történő felnőttképzés. Az óraközi szünetekben tanári ügyeletet biztosítunk.
 2. A tanítási szünetek ügyeleti rendjét, a szombati napokon történő felnőttek oktatását és a hivatalos ügyintézés idejét az igazgató határozza meg, erről a helyben szokásos módon tájékoztatja az érintetteket.
 3. Az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani.
 4. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.

 

 

 1. A nappali tagozaton az első elméleti óra 8 óra 00 perckor kezdődik. A tanórák időtartama 45 perc, a harmadik óra utáni szünet 15 perces, a többi szünet 10 perces.

 

Csengetési rend:

 1. óra  08.00 – 08.45
 2. óra  08.55 – 09.40
 3. óra  09.50 – 10.35
 4. óra  10.50 – 11.35
 5. óra  11.45 – 12.30
 6. óra  12.40 – 13.25
 7. óra  13.30 – 14.15
 8. óra  14.20 – 15.05

 

 1. A felnőttoktatásban a tanítás legkésőbb 14 óra 20 perckor kezdődik. Ebben az esetben a szünetek időtartama 5 perc.

 

Csengetési rend:

 1. óra 14.20 – 15.05
 2. óra 15.10 – 15.55
 3. óra 15.00 – 16.45
 4. óra 16.50 – 17.35
 5. óra 17.40 – 18.25
 6. óra 18.30 – 19.15

 

 1. Rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az intézmény vezetője által kijelölt időpontban kell pótolni.

 

 1. Az iskolába való beérkezés után és a tanítás ideje alatt az iskola épületét a tanuló csak írásbeli engedéllyel hagyhatja el.

Engedélyt az osztályfőnök, a pótosztályfőnök a szülőkkel való egyeztetés után, illetve az igazgató és az igazgatóhelyettesek adhatnak.

Az érettségi utáni szakképzésben a tanulók kilépő kártyát kapnak. A portán ennek felmutatásával hagyhatja el az iskolát. A tanuló lyukasórában magatartásával nem zavarhatja a tanítás rendjét. A lyukasórákat a kijelölt helyen tölthetik el. Becsengetés után a tanteremben, illetve a zárt szaktantermek előtt kell várni az órát tartó oktatót.

 

Azok, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, az épületbe csak az alábbi esetekben léphetnek

be:

 • előzetes bejelentkezés, bejelentés esetén,
 • meghívás esetén a meghívottak,
 • ügyintézés céljából a titkársági, pénztári fogadóórák idején,
 • tanuló csak rendkívül indokolt esetben, engedéllyel, a tanórák közötti szünetben az aula területén fogadhatja családtagját,
 • javító vagy egyéb vizsga esetén a hozzátartozók vagy barátok az iskola épületén kívül várakozzanak.

Ha a portás szükségesnek tartja jogában áll kérni, hogy azonosítás céljából megtekinthesse a tanuló diákigazolványát.

A fentiek betartatása az ügyeletes portás vagy a vezetőség által kijelölt, őt helyettesítő személy felelőssége.

 

 1. A nap folyamán az osztály rendjére a hetesek ügyelnek. Vigyáznak – a szünetekben is – az osztály rendjére, tisztaságára, a terem felszerelésére. A hetes feladata a tábla letisztítása, a krétáról gondoskodás, az óraközi szünetben biztosítania kell a terem rendjét, a tanterem szellőztetését, az órák után a villanyok lekapcsolását, illetve ha a tanteremben az adott osztálynak utolsó órája van a székek padokra feltételét. Jelenti, ha valamilyen rongálódást tapasztal a teremben. Ennek elmulasztása esetén a jelentést elmulasztó hetes vonható felelősségre. A hetes segíti a tanítási órák előkészítését. A hetesek ún. hetesi füzetet vezetnek, melybe beírják a hiányzókat, valamint a tanórákon a szaktanár is feljegyzi a füzetbe, ha a hetes nem végzi el a feladatát. Az osztályfőnök minden osztályfőnöki órán áttekinti a füzetet és a hetesek munkáját értékeli. Ha az órát tartó oktató 10 perccel becsöngetés után nem jelent meg, értesíti az igazgató helyettest vagy a tanári szobában tartózkodó bármely oktatót.

A tantermekben lévő oktatástechnikai eszközök az oktatást szolgálják, csak az oktató utasítására kapcsolhatók be, a jelenlétében használhatók. Csoportbontás esetén a hetes feladatát a csoportmegbízott látja el.

 

 1. A számonkérés módját, formáját az oktatók az első tanórán ismertetik a tanulókkal.

 

 1. A témazáró dolgozatok időpontjáról a tanulókat egy héttel korábban tájékoztatni kell. A tanulóval egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.

 

Témazáró dolgozatnak az adott tantárgy egy-egy fejezetének vagy tananyagegységének írásbeli ellenőrzését tekintjük. A megírt témazárók, számonkérések eredményét tizenöt munkanapon belül kapja meg a tanuló. A határidőn túl kijavított dolgozatok jegyeinek a beírása a tanuló választásától függ. A témazáró dolgozat pótlása a szaktanárral meghatározott időpontban történik. A rosszul sikerült témazáró dolgozat javítására a szaktanár nem köteles lehetőséget adni.

 

 1. A tanulók az iskolában kötelesek az iskolai környezetnek megfelelő ruházatot viselni.

Az iskolai ünnepélyeken: a fiúknak sötét nadrágot, fehér inget nyakkendővel és az alkalomhoz illő cipőt. A lányoknak sötét színű combközépig érő szoknyát, vagy nadrágot és megfelelő hosszúságú matrózblúzt kell viselniük.

 

 1. Hivatalos ügyek intézésére a titkárságon a kifüggesztett ügyfélfogadási rend szerint van lehetőség.

 

 1. Az iskolában plakát, szórólap, felhívás, közlemény kihelyezése csak az iskolavezetés engedélyével történhet.

 

 1. Az iskola és a tanuló megállapodást köthet a tanuló által létrehozott tárgy vagy szellemi termék vagyoni jogának megszerzéséről, díjazásáról. Megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. Az iskola a vagyoni jogokat csak a tanuló tudtával és beleegyezésével ruházhatja át másra. Az átruházásból származó bevétel felhasználásáról/megosztásáról a tanulóval megállapodást kell kötni.

 

 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola által helyi szakmai program törzsanyaga tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgákat (különbözeti, osztályozóvizsga és javítóvizsga) január 3-15. valamint a végzős tanulók és előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők esetében április 1-30, június 1-15, illetve augusztus 15-31. között kell megszervezni. Az osztályozó vizsgára jelentkezés egy hónappal a vizsga kezdete előtt az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelem alapján történik.

A nem végzős tanulóknak a hiányzások miatti osztályozó vizsgái május utolsó és június első hetében kerülnek megszervezésre.

 

A javítóvizsgákat augusztus 15-31. között kell megszervezni. Az osztályozóvizsga sikertelensége esetén a vizsgát követő egy hónapon belül kell a javítóvizsgát megszervezni. A vizsga időpontja megtudható a tanévzáró ünnepélyen, illetve megismerhető az iskola honlapján, illetve kapuján elhelyezett hirdetményből.

Ha a tanuló a javító vizsga írásbeli részén nem éri el a Szakmai Programban meghatározott tantárgyi minimum százalékos eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, az érdemjegye az írásbeli alapján szerzett elégtelen.

 1. Az egyéni tanrend szerint tanulóknak az adott félév végét megelőző két hétben osztályozó vizsgát kel szervezni. A külföldön tartózkodás miatt egyéni tanrenddel rendelkező tanulóknak megengedett a tanév végén letett osztályozó vizsga. Ebben az esetben a tanuló az egész tanév anyagából tesz osztályozó vizsgát.

Az egyéni tanrend szerint tanulók a javítóvizsgát augusztus15-31. között tehetik le.

 

Az iskola igazgatójához benyújtott egyéni kérelmek elbírálása után, az igazgató engedélyezheti a fent meghatározott vizsgaidőpontoktól való eltérést.

 

 1. A tanév általános rendjét a miniszter által kiadott rendelet alapján állapítjuk meg. A tanév rendjét az iskola munkaterve tartalmazza. A diákönkormányzat és a szülők közössége a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja ezzel kapcsolatos véleményezési jogait. A diákönkormányzat minden tanévben dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, melyet a DÖK és az iskola munkatervében rögzíteni kell. Oktatói ügyeletet segítő önkéntes diákügyelet a DÖK hatáskörébe tartozik, a 11 és 12. évfolyamos  diákok (oktatói vagy DÖK ajánlás alapján választanánk őket) segítik az ügyeletes oktatók munkáját. Feladatuk a rendbontás, rongálás valamint a házirend megsértésével kapcsolatos intézkedés és jelentési jogkör.

 

 

 1. A tanulók kötelességei

 

 1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait elkészítse, az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja. Hiányzás esetén köteles a tananyagot pótolni, határidejét az oktatóval egyeztetni kell. A pótlásra vonatkozó információk beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata.

 

 1. A tanulónak kötelessége a tanórákra, foglalkozásokra felszerelést hozni, és a tanórákon (foglalkozásokon) fegyelmezett magatartást tanúsítani. Ennek elmulasztása fegyelmező intézkedéseket von maga után.

 

 1. A tanuló az ellenőrző könyvét köteles mindennap magával hozni, kérésre bemutatni, osztályzatait beírni és a szülővel aláíratni. Ellenőrző hiányában, a szaktanár az elektronikus naplóba jegyzi be a beírást, melyet a szülő is lát.

 

 1. Az iskolán kívüli egyesületek, szervezetek tanítási időben csak előzetes engedély alapján vehetik igénybe a tanuló tevékenységét. Előzetes engedélyt egy-egy napra az osztályfőnök, több napra az osztályfőnök véleményének figyelembevételével az igazgató adhat.

 

 1. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, a mulasztást a megérkezése első napján köteles igazolni. Igazolást adhat orvos, vizsgát szervező intézmény (a vizsga időpontjára), hatóság, (lehetőleg) előzetes írásbeli bejelentés alapján a szülő (tanévenként három alkalommal maximum egy-egy napra). Ebbe a három szülői igazolásba beleszámít a tanév közben nyaralással töltött idő. Rendkívüli esetben a Szülő kérelmére az Osztályfőnök, illetve az Igazgató további napokat is igazolhat.

 

 1. Igazolt a mulasztás, ha
 • a tanuló a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra;
 • a tanuló beteg volt, az ellenőrző könyvbe írt, szülői aláírással is ellátott orvosi igazolással, vagy a Kréta naplóba feltöltött hivatalos igazolással;
 • hivatalos ügyintézés esetén hatósági igazolással igazolja;
 • a tanuló az osztályfőnök, igazgató engedélye alapján engedélyt kapott a távolmaradásra.

A végzős és szakképző évfolyamra járó tanulónak az osztályfőnök 2 napra adhat igazolást, ha felsőoktatási intézmény nyílt napján vesz részt, ahonnan hivatalos igazolást kell hozni.

 

Az a tanuló, aki országos vagy megyei verseny döntőjébe, országos verseny 2. fordulójába jutott vagy előrehozott érettségin, illetve nyelvvizsgán (írásbeli és szóbeli) vesz részt, egy-egy szabadnapot kap a felkészülésre. Igazolásul a nyelvvizsgára való behívás szolgál.

 

A legalább városi szintű tanulmányi versenyeken való részvétel esetén a tanuló a 4. óra után osztályfőnöki engedéllyel távol maradhat a tanórákról.

 

Autóvezetői tanfolyamon való részvétel esetén a tanuló a vizsga idejére felmentést kap a tanítás alól. A vizsgán való részvételről igazolást kell hoznia.

 

 1. Igazolatlan a mulasztás, ha

 

 • a tanuló a távolmaradást nem igazolja.

 

a.) Igazolatlan mulasztások esetén osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló a 4. igazolatlan óra elérése után, osztályfőnöki intésben részesül a 12. igazolatlan óra elérése után, igazgatói intésben részesül a 20. igazolatlan óra elérése után.

 

b.) Ha a tanuló tanköteles és az igazolatlanul mulasztott órák száma eléri a 30 órát, ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

 

c.) A nem tanköteles korú tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, ha igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt (feltéve, hogy az iskola a tanulót legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire).

 

d.) Ha a tanuló felnőttképzésben vesz részt 2a Vhr.227§ szerint jár el az intézmény. Ha a felnőttképzésben a tanuló a foglalkozások több mint 50 %-ról hiányzott, félévkor és évvégén minden esetben osztályozó vizsgát köteles tenni. A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsga kezdete előtt tíz nappal értesíteni kell az illetékes kormányhivatalt.

 

e.) A tanuló önkényes távolmaradása az adott tanítási nap bizonyos órájáról, kötelező iskolai rendezvényekről, minden esetben igazolatlan órát jelent, annak jogkövetkezményeivel.

 

f.) Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

 

g.) A területi gyakorlatokról a hiányzót a gyakorlati csoport kijelölt tagja köteles a következő iskolai napon az osztályfőnöknek jelenteni.

 

h.) Szakképzésbe járók esetében a területi gyakorlatokon a hiányzást táppénzes papírral kell igazolni a főnővérek és az oktatási csoport felé. Másolatot kell készíteni róla az osztályfőnöknek. A hiányzás napjait a munkanaplóban a kórház oktatási csoportja írja be a táppénzes papírnak megfelelően.

 

 1. i) A szülő a KRÉTA programon keresztül vagy e-mailben jelezzen az osztályfőnöknek a hiányzás első napján.

 

 1. A tanuló hiányzása igazolt, ha
 • orvosi igazolással igazolja távolmaradását, mely igazolást az iskolába érkezés első napján átad az osztályfőnöknek, távollétében a pótosztályfőnöknek. Ha ismételt hiányzás miatt a tanulónak erre nincsen lehetősége, akkor (változatlan határidővel) a szülő kötelessége az igazolás bemutatása. Ellenkező esetben a hiányzás minden felszólítás nélkül igazolatlannak tekintendő.
 • ha a folyamatos hiányzás időtartama meghaladja a 10 tanítási napot, akkor a szülőnek már a hiányzás ideje alatt kötelessége igazolást bemutatni. Ellenkező esetben a hiányzás 10 tanítási nap elteltével minden felszólítás nélkül igazolatlannak tekintendő.

 

a, Ha a tanuló a foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról.

 

b, A szakképző intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén, a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Ha a szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.

 

c, Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

 

d, Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

e, Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

f, Ha a tanulónak  egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

 

 1. g) Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

 

 1. h) Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

 

 1. i) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

 

 1. j) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

 

 1. k) A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha

– felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól

– engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

– ha 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet az egész tanév tananyagából.

 1. l) Az egyéni tanrendű tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.

 

 1. Az oktató a hiányzást az elektronikus naplóban feltünteti. Amennyiben a tanuló késett, azaz az órakezdésre nem érkezett meg, a késés idejét az óra végén az oktatóval egyezteti és a késés időtartamát az oktató regisztrálja a Kréta naplóban. Ha az igazolatlan késések együttes ideje eléri a 45 percet, akkor ez igazolatlan órának számít.

 

 1. Minden tanuló köteles úgy viselkedni, hogy saját és mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartania. A tanuló köteles munkavédelmi oktatáson részt venni minden tanév elején, melyet a tanév első óráján az osztályfőnök, illetve az oktató tart és a tanulók aláírásukkal ismerik el, hogy tudomásul vették.

 

 1. Tevékenységét az intézményi óvó-védő előírások, gyakorlati munkáját a munkavédelmi előírások szigorú betartásával kell végeznie. Ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetveszélyes körülményt vagy balesetet észlel, vagy megsérül, azt haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletét ellátó oktatónak, aki intézkedik, és értesíti az igazgatót.

 

 1. Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló tartsa be. A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben beszéljen, kulturált emberhez méltóan viselkedjen.

 

 1. A tanulónak az iskolába, illetve az iskola által szervezett rendezvényekre tilos behozni olyan veszélyt hordozó, fegyvernek látszó vagy minősülő tárgyakat, robbanószereket, szúró-, vágóeszközöket, vagy élőlényeket, amelyekkel veszélyezteti saját vagy mások testi és lelki épségét.

 

 1. Az iskolában és minden iskolai rendezvényen tilos a dohányzás, vízipipázás, elektromos cigaretta használata, a szeszes ital és a kábító hatású szerek fogyasztása és terjesztése. Tanítási időben a tanuló alkoholos vagy drogos befolyásoltságának észlelése esetén tanítási időben az ifjúságvédelmi koordinátor, rendezvényeken a programért felelős pedagógus jogosult a szükséges intézkedéseket megtenni. Tudatmódosító szerek hatása alatt álló, zavart tudatállapotú tanuló közösségben nem tartózkodhat.

 

 1. A tanulónak nem szabad olyan öltözéket és kiegészítőket viselnie, amelyekkel az iskolai tevékenységek során veszélyezteti saját vagy mások testi-lelki épségét. A testékszerek és műkörmök által okozott sérülésekért az oktatási intézmény felelősséget nem vállal.

 

 

 1. A szakmai gyakorlaton a tanuló köteles az előírt öltözetben, pontosan megjelenni.

Ha a tanuló nem tartja be a viselkedési és öltözködési szabályokat a szakmai gyakorlaton, akkor minden alkalommal elégtelent kap. Ha munkaruházata alkalmatlan a szabályos, balesetmentes munkavégzésre a tanulónak a gyakorlóhelyet el kell hagynia és a mulasztása igazolatlan órának számít.

 

Egészségügyi, szociális és pedagógiai ágazatban tanulóknak: testékszert, műkörmöt ( zselés, porcelán, tippes, géllakk) hosszú lakkozott körmöt tilos hordani! A körmök a kórházi előírásoknak megfelelően rövidek, ujjbegyet meg nem haladó hosszúságúak és lekerekített végűek legyenek. A tanuló hajszíne a természetes hajszínskálán belül változhat, tilos pl.: zöld, kék, rózsaszín!   Az előírások vonatkoznak a demonstrációs termi, illetve a területi szakmai gyakorlatokra egyaránt.

 

 

Környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazatban tanulók: a kötelező munkaruha: 100% pamut anyagból készült elől végig begombolt, hosszú ujjú, térdig érő köpeny.

 

 1. Az iskolában nem hordható, viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló vagy kábítószert reklámozó ruhadarab, más tárgy vagy testfestés.

 

 1. A tanulónak kötelessége óvni az iskola és a területi gyakorlati helyek vagyonát, az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket. Károkozásnak minősül a pad- és falfirkálás, graffiti, a bútorok, berendezési tárgyak, az oktatás során használt szemléltető, kísérleti eszközök és helyiségek rongálása.

Sporteszközöket pl.: gördeszka, roller, stb a tanuló napközben a szekrényében köteles elzárva tartani.

Az iskola  ezekért az eszközökért felelősséget nem vállal.

 

A tanuló köteles megtartani a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit. Minden tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon használt eszközöket az oktató utasítása szerint kezelje, a foglalkozások végén azokat rendbe tegye. A szaktanterem állandó felszerelési tárgyainak hiányát észrevéve, azt oktatónak azonnal jelentse. A szabályok be nem tartása személyes – anyagi vagy fegyelmi – felelősséget von maga után. A károkozást a gazdasági ügyintéző vagy az igazgató kivizsgálja és jegyzőkönyvet vetet fel a kárról, a szülőt írásban értesíti a határozatról, a megtérítendő kárösszeget az iskolai pénztárba kell befizetni vagy a megrongált tárgyat pótolni! Az iskolába behozott, de az iskolai munkához nem szükséges nagy értékű eszközökért anyagi felelősséget nem vállal.

 

Testnevelés óra elején a tanuló az értékeit a helyi lehetőségeknek és előírásoknak megfelelően helyezze biztonságba. A mobiltelefont, egyéb elektronikai eszközt a tanuló a tanórán kiteszi a tanári asztalra vagy az erre rendszeresített dobozba, kosárba. A mobiltelefon használata tanítási órán csak tanári engedéllyel lehetséges abban az esetben, ha a tananyag feldolgozása során szükséges az internet elérhetőség és az csak okostelefonnal lehetséges.

 

Hang- és kép rögzítésére alkalmas eszközökkel az összes érintett beleegyezése nélkül felvételeket készíteni és nyilvánossá tenni tilos. Tilos továbbá az iskola belső életéről vezetői engedély nélkül bármilyen filmet, közösségi videót közzétenni. Aki ezt az előírást megszegi igazgatói intézkedést von maga után.

 

A tanuló által használt hordozható hangszórók hangerőssége, nem zavarhat másokat!

 

 1. Ha a tanuló az iskola házirendjét, a tanítási órák rendjét, a szakmai gyakorlatokra vonatkozó előírásokat és egyéb kötelességeit – vétkesen és/vagy súlyosan – megsérti, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. Az iskolai szabályokat megsértő tanulóval szemben alkalmazható fegyelmező intézkedések: szóbeli vagy írásbeli oktatói, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, írásbeli szaktanári intés, osztályfőnöki intés, tagintézmény-vezetői intés, megbízás visszavonása. A fegyelmező intézkedések alkalmazásában a fokozatosság elve érvényesül, kivéve, ha a tanuló kirívó, súlyos kötelességszegést követ el.

 

 1. Az iskola pl, osztályfőnök, oktatók, könyvtáros és az iskola titkár részéről kért határidő be nem tartása a tanulóra nézve következményekkel jár. Amennyiben a tanuló az előírt határidőre nem szolgáltatja az iskola munkájához elengedhetetlenül szükséges adatokat, dokumentumokat, a bekérő oktató egyszeri alkalommal köteles figyelmeztetni a tanulót. Ha ennek ellenére nem történik meg az adatszolgáltatás, a tanuló köteles tudomásul venni a következményeket.

 

21.A súlyosan jogellenes magatartás fegyelmi eljárást vonhat maga után. A fegyelmi eljárás megindításakor a jogszabály megengedi, hogy egyeztető eljárásra kerüljön sor, mely lehetővé teszi, hogy a kötelességszegő és a sértett tanuló fegyelmi eljáráson kívül rendezzék vitás ügyüket. (Ezt az eljárási rendet a Házirend melléklete tartalmazza.) Amennyiben mindkét félnek sikerül megegyeznie az egyeztető eljárás során, úgy nem kerül sor fegyelmi eljárás lefolytatására. Ellenkező esetben a fegyelmi eljárás lefolytatandó. A fegyelmi büntetések: megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés az évfolyam másik osztályába, vagy másik, azonos típusú iskolába, nem tanköteles tanuló esetén eltiltás a tanév folytatásától, a tanulói jogviszony megszüntetése.  Kivételes esetekben a tanköteles tanuló is eltiltható a tanév folytatásától illetve kizárható az iskolából.

 

III. A tanuló jogai

 

 1. Minden tanulónak joga van tanórán a tanuláshoz.

 

 1. A tanév első osztályfőnöki óráján megismeri a tanév általános munkarendjét, az iskola házirendjét.

 

 1. Képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön:

– beiratkozáskor a jelentkezéskor megjelölt szakirányt válassza;

– szükség esetén felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson vegyen részt;

– segítséget kérjen tanulása során;

– részt vegyen az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.

 

 1. Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon részt vegyen. A tanórán kívüli foglalkozások formái: szakkör, felzárkóztatás, diákkör, diáksport egyesületi tevékenység, verseny, tehetséggondozás. A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók írásban jelentkeznek a szaktanároknál szeptember 15-ig. A tanórán kívüli foglalkozások idejét és helyszínét az osztályfőnökök, illetve az oktatók ismertetik.

Részt vehet egyéb szabadidős tevékenységen (könyvtári óra, vetélkedő, tábor, kirándulás, stb.).

 

 1. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, ha azok az iskola szakmai programja szellemének megfelelnek. A diákkör minimális létszáma 10 fő.

Működési rendjét és támogatásának módját a diákkört kezdeményezők az igazgatóval egyeztetik.

 

6 A tanuló a 10. illetve 11. évfolyam végén május 20-ig megválasztja, hogy mely tárgyakat kívánja közép-, illetve emelt szinten tanulni a szülő által aláírt jelentkezési lappal. Amennyiben 11. évfolyam után középszint helyett emelt szinten akarja folytatni tanulmányait, különbözeti vizsgát kell tennie, ha ez a továbbhaladáshoz szükséges.

 

 

 1. 10. évfolyamon április 30-ig köteles a tanuló írásban nyilatkozni, hogy választja-e a mellék-szakképesítést, vagy helyette szakmai kompetencia fejlesztő tantárgyat tanul.

 

 1. A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés feltételei:

 

 1. a) Nem kell a tanulónak a testnevelés órán részt vennie, ha az iskolaorvos gyógytestnevelésre kötelezte. Ebben az esetben a gyógytestnevelés órán való részvétellel teljesíti tanulmányi kötelezettségét.

Az iskolaorvos által részlegesen vagy ideiglenesen felmentett tanuló köteles a testnevelésórán megjelenni.

 

 1. b) Ha a tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítését kéri a tantárgy értékelése alól, akkor azt írásban, a szülő aláírásával kell kérnie. A kérelemnek tartalmaznia kell a mentesítés okának megjelölését és csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a tanácsadó szakértői véleményt.

 

 1. c) Osztályozóvizsga letételével a tanuló mentesül az adott tantárgy óráinak látogatása alól.

Mentesítést az igazgató ad a tanuló vagy szülő írásbeli kérelmére, melyhez csatolni kell az osztályozó vizsga letételét igazoló bizonyítványmásolatot az eredeti bemutatása mellett.

 

 1. d) Indokolt esetben írásban, az SNI-s és BTM-s tanuló, valamint az ideiglenesen egy, vagy több tanévet külföldön töltő diák szülője kérheti, hogy tanulmányait egyéni tanrend szerint végezze, és tanulmányi kötelezettségének osztályozóvizsgán tegyen eleget. Az egyéni tanrenddel tanuló diákot a többi tanulóval azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

 

 1. e) A szakképző évfolyamokon az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére – részben vagy egészben – felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi.

 

 1. f) A szakképzésben tanuló korábbi tanulmányai beszámításával kérheti felmentését a tanórák látogatása alól, amennyiben az adott tárgyat korábban azonos szintű képzésben, azonos tananyagtartalommal tanulta, és abból a követelményeket sikeresen teljesített. A kérelmet a felmentésre jogosító okiratok csatolásával az igazgatóhoz kell benyújtani.
  A beszámíthatósággal kapcsolatban az iskola Szakmai Programja tartalmaz további előírásokat.

 

 1. Az iskolában az oktatóválasztás joga a párhuzamos osztályba történő végleges átvétel, áthelyezés útján gyakorolható, egyébként az iskola nem tudja biztosítani az egyéni oktató választás lehetőségét. Az áthelyezési, átvételi kérelmeket írásban kell benyújtani. A kérelemről az igazgató határoz. Az oktató választásra szorgalmi időszakban nincs lehetőség.

 

 1. Az iskola támogatja az iskolai diák-sportegyesület működését. Minden tanulónak joga van részt venni a diák-sportegyesület munkájában.

 

 1. A tanuló joga, hogy tájékoztatást kérjen, illetve javaslatot tegyen a személyét és tanulmányait érintő kérdések ügyében. Tájékoztatás kérhető szóban vagy írásban az oktatóktól, az osztályfőnöktől, a munkaközösség-vezetőktől, az iskola vezetőségétől. A megkereséstől számított 7 napon belül köteles érdemi választ adni az, akihez a kérdést intézték, vagy aki az adott hatáskörrel rendelkezik.

A tanulók szervezett tájékoztatását az osztályfőnök vagy az oktató végezheti.

 

 1. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.

A tanulók jogairól történő tájékoztatást és a jogok gyakorlásához szükséges dokumentumokat a könyvtárban, az iskolai honlapon, faliújságon tesszük közzé.

 

 1. A tanuló véleményt nyilváníthat, tanuló kérdést intézhet az iskola vezetőihez, oktatóihoz, a szülői szervezethez, valamint az őt ért jogsérelem vagy érdeksérelem esetén panasszal élhet az adott évben érvényes fogadóórák rendje szerint, szóban vagy írásban. Ezekre az iskola vezetősége, a pedagógus, az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a megkereséstől számított 7 napon belül érdemi választ kell, hogy adjon szóban vagy írásban a megkeresés módjától függően.

A tanuló javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat szóban vagy írásban a személyét érintő, illetve az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. A szervezett véleménynyilvánítás történhet osztályfőnöki óra keretében, alkalmi felmérések révén, minőségfejlesztési kérdőív kitöltésével, osztályképviseleten keresztül, diákközgyűlésen, DÖK–segítő oktatónál vagy a igazgatóhoz fordulva.

 

A tanulók érdekképviseletét a DÖK látja el, melynek működését a DÖK Szervezeti és Működési

Szabályzata határozza meg. Az osztályközösség érdekeinek érvényesítésére, védelmére, érdekegyeztetésre osztálybizottság választható.

 

 1. A diákönkormányzat az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat. Az egyes tanulókat vagy osztályközösségeket érintő kérdésekben a diákönkormányzat vezetői megkereshetik az osztályfőnököt, az osztályban tanító oktatókat vagy az iskola vezetését.

 

A diákönkormányzat az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján a tanítási év folyamán az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen, az iskola munkarendjének betartásával használhatja felelős személy felügyeletével. Felkérésre vagy saját kezdeményezésére a diákönkormányzat vezetője felszólalhat a nevelőtestület ülésén.

 

 1. A tanulók nagyobb közösségét, azaz az iskola tanulólétszámának minimum öt százalékát érintő kérdésekben az oktatótestület, illetve az iskola vezetése kikéri a diákönkormányzat véleményét.

 

 1. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet. A tanulók egészségügyi felügyeletét az iskola-egészségügyi szolgálat látja el. Az iskolaorvos rendelési idejéről, a gyógytestnevelés órán való részvétel feltételeiről minden tanév elején az osztályfőnök vagy a szaktanár tájékoztatja a szülőket és a tanulókat. Az iskolaorvos, védőnő elérhetőségét és rendelési idejét minden tanév elején az ellenőrző könyvben az intézmény honlapján vagy a faliújságon közzé tesszük.

Az iskola tanulói rendszeresen, tanári vagy pedagógiai asszisztensi kíséret mellett, szervezett fogorvosi, belgyógyászati és általános szűrővizsgálaton vesznek részt.

 

 1. A gyermek – és ifjúságvédelmi koordinátor feladatköréhez tartozó kérdésekben a tanulók a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott oktatóhoz fordulhatnak akinek, személyéről minden tanév elején az osztályfőnök írásban tájékoztatja a szülőket és a tanulókat. Telefonos egyeztetést követően kerül sor a személyes találkozóra és a segítségnyújtásra.

 

 1. A közösségi szolgálat feladatköréhez tartozó kérdésekben a tanulók és a szüleik az iskolai koordinátorhoz fordulhatnak, aki a program teljesítésének kezdetén tájékoztatást tart a szülők és a tanulók részére egyaránt. A későbbi találkozók előzetes egyeztetés alapján kerülnek megtervezésre az SZMSZ mellékletében szabályozottak szerint.

 

 1. Jutalomban részesülhetnek azok a tanulók, akik az iskolai élet valamelyik területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, jó eredményeket érnek el, az iskola jó hírnevének növeléséhez hozzájárulnak. A jutalmazás formái: oktatói dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, oktatói testületi dicséret, könyv, Bugát plakett, vagy más tárgyjutalom, a miniszter által alapított díj, kitüntetés, illetve az intézmény hagyományaiból eredő egyéb jutalmazási formák.

 

Félévkor és év végén az egyes tantárgyakban elért kimagasló eredményért szaktárgyi dicséretet adhat oktató, illetve az oktatói testület.

 

 1. A tanuló kérelmére a kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról, ha kérelmét írásban, a szülő egyetértésével, a várható vizsgaidőpontot megelőzően legalább 30 nappal előbb benyújtja az intézmény vezetőjéhez.

 

 1. Az iskola támogatja a diákmédia minden formáját. A diákmédia formájáról, működéséről, felelőséről a diákönkormányzat dönt. A diákmédia működésének feltételeiről a diákönkormányzat és az iskolavezetés minden tanév elején írásban megállapodik.

Az iskolarádió műsora a 15 perces szünetben sugározható, melynek működtetésére használhatják az iskola technikai rendszerét. Az iskola stúdióját csak a megbízott tanulók kezelhetik, ott csak ők tartózkodhatnak az ügyeletes tanár és a rendszergazda jelenlétében. A kezelők anyagi felelősséggel tartoznak a stúdió eszközeiért, felszereléseiért.

 

 1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, védelmet kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Tilos egymást bántalmazni, a másikat sértő, megalázó megjegyzéssel illetni, cselekvésében, mozgásában korlátozni.

 

 1. A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse.

 

 1. Jogainak megsértése esetén kérheti:

– az osztályfőnök,

– gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor,

– a diákönkormányzat,

– lehetőség szerint iskolapszichológus

– az igazgató segítségét.

 

Jogsérelem esetén a tanuló, illetve a szülő iskolai eljárást elsősorban az érintett diák osztályfőnökénél vagy oktatójánál kezdeményezhet. Ha ezen a fórumon nem sikerül a problémákat kezelni, akkor kerülhet sor az igazgató megkeresésére.

 

 1. A tanulók számára a jogszabályban biztosított kedvezményeket nyújtja az iskola (pl. étkezési támogatás, ingyenes tankönyv) a jogosultság igazolása után. A jogosultság igazolása a szülő írásbeli nyilatkozata és a jogszabályban előírt igazolás csatolásával történik. Az összegyűjtött igények alapján az igazgató intézkedik a kedvezmény nyújtásáról. Ha a család helyzetében a jogosultság szempontjából változás történik, azt 15 napon belül jelenteni kell az osztályfőnöknek. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatását, segítését az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora intézi.

 

A tanulónak joga van tájékoztatást kapni az alapítványok ösztöndíj-lehetőségeiről.

 

 1. A tankönyvrendelés előtt a tankönyvfelelős írásban (megrendelő lapon) tájékoztatja a szülőket és a tanulókat szükséges, illetve a kölcsönözhető tankönyvekről.

 

 1. A tanuló kérelmére menzai ellátásban részesül. Az étkezés biztosítása étkezési térítési díj fizetése mellett történhet. A díj befizetése a Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium éttermében történik.

A nem székesfehérvári állandó lakhelyű tanuló kollégiumi ellátásban részesülhet.

 

 1. Amennyiben a tanulók igénylik az államilag elismert egyházak hitoktatói által szervezett fakultatív hittan-oktatást, akkor a igazgatóval való egyeztetés után megfelelő helyiséget és időt biztosít az iskola.

 

 1. A tanulók tájékoztatása a tanév munkarendjéről a tanévnyitó ünnepélyen, illetve az azt követő osztályfőnöki órákon történik. A munkarendet az iskolai honlapján nyilvánossá kell tenni.

A középiskolás tanulók szüleit az iskolai rendezvényekről, szülői értekezletekről és oktatói fogadóórákról az ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón keresztül értesítjük.

Az ellenőrző könyvön és/vagy az e-naplón keresztül történik a tantárgyi előmenetelekről és a félévi eredményekről való tájékoztatás is.

 

 1. A tanuló iskolai, iskolán kívüli iskolai rendezvényen elvárt viselkedése, magatartása

 

 1. A tanuló az iskolában korrekt baráti és munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, mind oktatói részéről. Az illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a társas kapcsolatokban megengedhetetlen.

Elvárás a saját és a társak testi épségének óvása: a durvaság, agresszivitás, erőszak elutasítása.

A tanulók egymással, valamint az iskola oktatóival és technikai alkalmazottakkal tisztelettudóan, udvariasan viselkednek.

 

 1. Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést biztosítják. A diákoknak az óraközi szünetekben is fegyelmezetten és kulturáltan kell viselkedniük. A lépcsőn és a folyosókon úgy közlekedjenek, hogy ne veszélyeztessék sem saját, sem társaik testi épségét.

 

 1. A tanulók megjelenése mindig az alkalomhoz és helyhez igazodjon, ápolt legyen, kerülje a szélsőséges, iskolába nem illő ruházatot.

 

 1. A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó légkört. A tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben az igazgató vagy a helyettese kivételt tehet.

 

 1. A viselkedési és magatartási szabályok az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken és a területi gyakorlatokon is érvényesek.

 

 

 1. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendje

 

 1. A tanítási idő alatt az iskola helyiségeinek használatát a terembeosztás határozza meg. Ettől eltérni csak indokolt esetben, az igazgató vagy helyettese tudtával lehet.

 

 1. A szaktantermekben a tanuló csak oktatói felügyelet mellett tartózkodhat. A tanuló a szaktanteremben kifüggesztett teremrendet köteles az első tanítási órán megismerni és egész évben betartani. A munka- és tűzvédelmi szabályokat a tanév első napján az osztályfőnök, illetve az oktató ismerteti, a tanuló aláírásával igazolja, a szabályokat megismerte, annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja.

 

 1. A tanuló a tanítási év folyamán az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen, az iskola munkarendjének betartásával, oktatói felügyelet mellett használhatja. A használat során köteles a helyiség használati rendjét betartani, mely az adott helyiségben van kifüggesztve. Az iskola területén a tanulók az elektromos hálózatot oktatói felügyelet és engedély nélkül nem használhatják.

A tanulók a belső folyosók ablakait nem nyithatják ki, és a védőkorlátokra nem ülhetnek fel.

 

 1. A tanítási időn kívül a tanulók előzetes bejelentéssel, az iskola vezetőségének tudtával és beleegyezésével szervezhetnek különböző programokat, rendezvényeket az iskolában felelős személy jelenlétével.

 

 1. Az iskola tanulói az iskola sportfelszerelését, sportruházatát a leltárfelelős, továbbá az iskola könyvtárából könyveket a könyvtáros engedélyével ingyenesen kölcsönözhetik. A kikölcsönzött könyvet, felszerelést, sportruházatot köteles a megadott határidőre visszahoznia a diák. Az esetleges okozott kár megtérítése az igénybevevő illetve a gondviselőjének kötelessége.

A tanuló év végén, illetőleg a tanulói jogviszony megszűnésekor az iskola tulajdonában levő felszereléseket, könyveket, sportruházatot leadni köteles úgy, hogy azt az illetékes leltárfelelőssel, könyvtárossal igazoltatja.

 

 1. Az iskola a tanulók részére tankönyvet, oktatási segédletet kölcsönözhet. A könyvtár kölcsönzési szabályzatának megfelelően minden tanulónak joga ezen eszközök igénybevétele.

 

 1. A szociális ösztöndíj, ill. a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

 

 1. A szociális ösztöndíj, ill. a szociális támogatás megállapítása és felosztásának elvei:

Az iskola minden nappali munkarend szerinti tanulója írásban kérheti indokolt jogosultság igazolásával. Az írásbeli kérelmét az osztályfőnökének nyújtja be. Elbírálás az osztályfőnök és a tanító oktatók közös javaslata alapján az intézményvezető jóváhagyásával a fenntartó döntése alapján történik.

Az ösztöndíj folyósítása lehet eseti vagy időközönkénti és rendszeres.

Konkrét felhasználással, illetve támogatott pénzbeli juttatásként adható.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a félévek sikeres teljesítése, igazolatlan hiányzásmentesség.

 

A diákok kedvezményes tanszerellátását az érvényes rendelkezések alapján az iskola támogatja.

 

VII. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. Az iskola alapszolgáltatásai ingyenesek, kivéve az iskolarendszeren kívüli, valamint az iskolarendszerű képzésben a harmadik és további szakképesítéssel összefüggő oktatás. A térítési díj, tandíj megállapítása a jogszabálynak megfelelően történik. A kedvezményre való jogosultságot a tanulónak igazolnia kell. A befizetés két részletben, szeptember 30-ig és január 30-ig történik az iskola pénztárába.

 

Térítési díjköteles szolgáltatások:

 • a nem tanköteles tanuló második alkalommal történő évismétlése,
 • független vizsga,
 • az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- pótló vizsgája,

 

 

Térítési díj mértéke:

 • a tanév kezdéskor szakmai feladata számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20-40 %-a másodszori évfolyamismétlés esetén 18 év alatti tanulónál
 • a tanév kezdéskor szakmai feladata számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának vendég tanulói jogviszony létesítésekor 3-30 %
 • iskolánkkal tanulói jogviszonyban nem lévő középszintű érettségi vizsgázónak az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 15 %-a
 • szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos
 • a független vizsga díja tantárgyanként a kötelező legkisebb munkabér 3,75 %-a

 

Tandíj megfizetése mellett igénybevehető szolgáltatások:

 • a Szakmai Programhoz nem tartozó oktatás, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatás,
 • az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
 • harmadik vagy további szakképesítésre való felkészülés beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító-pótló vizsgáit.

 

Tandíj mértéke:

 • a tandíj mértéke azonos a tanév kezdéskor szakmai feladata számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadával

 

A térítési díjat előre kell fizetni. Amennyiben a szolgáltatás nem teljesül az iskola hibájából, a befizetett díjat az elmaradás arányában vissza kell fizetni 15 napon belül.

 

 1. Az önköltséges iskolarendszeren kívüli képzési formákon a teljes képzési költséget a beiskolázási tájékoztatóban meghatározottak szerint kell befizetni.

Amennyiben a tanuló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget:

– a szolgáltatást nem veheti igénybe,

– a felnőtt tagozaton a tanulói jogviszony nem jön létre, ill. megszűnik.

 

 1. Térítési díj és tandíj visszafizetésének szabályozása

A tanulói jogviszony megszűnése esetén a térítési díj, tandíj visszafizetésre nem kerül.

Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton, a székhelyen és telephelyeken dolgozó gazdasági ügyintézők gondoskodnak a fenntartó alkalmazásában álló gazdasági vezető utasítására, ha

– a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik,- tartósan 2 hónapot igazoltan hiányzik, és a térítési díjas foglalkozáson nem tud részt venni.

– amennyiben a felnőttképzésben részt vevő tanuló önhibáján kívül nem veszi igénybe a szolgáltatást, kérelmére különösen indokolt esetben az iskola igazgatója engedélyezheti a tandíj, ill. a térítési díj teljes egésze, vagy annak egy része visszafizetését.

 

Nincs visszafizetési kötelezettsége az iskolának sem a nappali sem a felnőttképzés esetében, ha a tanuló hibájából szűnik meg a tanulóviszony, ill. a tanuló elfogadható indok nélkül nem veszi igénybe a szolgáltatást.

 

Amennyiben az iskola hibájából nem veheti igénybe a tanuló az oktatási szolgáltatást, az általa befizetett díjakat számára vissza kell téríteni. Ez a szabály a nappali és a felnőttek oktatásra egyaránt érvényes.

 

Nappali munkarendben a tanuló egyéni rászorultsága alapján – a központi és egyéb lakóhelyi önkormányzati támogatásokon kívül – az igazgató további kedvezményt állapíthat meg a fenntartó által kiadott térítési díj és tandíj szabályok keretei között.

Az odaítélés eljárási szabályai a fentiek szerint alakulnak.

 

VIII. Covid vírus járványhoz kapcsolódó szabályok:

Az intézmény tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja!

Az iskola honlapján olvasható Covid tájékoztatóban leírt szabályokat minden tanuló köteles betartani!

 

 1. Digitális oktatásra vonatkozó szabályok:

Digitális munkarend elrendelése esetén a tanulóra a Digitális oktatás Házirendje vonatkozik!

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A Házirendet az osztályfőnökök minden tanév első napján ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A Házirendet minden, az iskolába felvett tanuló a beiratkozás napjáig megkapja.

 

 1. A Házirend egy példánya megtalálható az oktatói szobában, a könyvtárban, az osztályfőnököknél és az iskolai honlapon.

 

 1. A Házirend szükség esetén felülvizsgálatra kerül. A Házirend módosítását kezdeményezheti a oktatói testület, igazgató a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat a módosítást tartalmazó munkapéldány átadásával a véleményezési jogot gyakorló feleknek. A változatot a tantestület fogadja el. Az eljárás a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül lefolytatandó.

 

 1. Jelen Házirendet 2021. szeptember 1-jén az oktatótestület elfogadta, elfogadásakor véleményezési jogát gyakorolta a szülői szervezet, valamint a DÖK. A Házirend 2021. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az iskola korábbi Házirendje.

 

Székesfehérvár, 2021.szeptember 1.

Szomor Andrea

Igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári SZC


  • Intézmény logo
  • Bugát Pál Technikum

   8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

  • Telefon: +36-70-198-6300

   E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

   OM azonosító: 203053


  2022Bugát Pál Technikum