SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

Házirend

A Házirend a tanulói kötelességek gyakorlásának és a jogok érvényesítésének szabályozását 
tartalmazza. A Házirend betartása az iskolában, az iskola által szervezett rendezvényeken vagy 
ahol a diák tanulói jogviszonyából eredően van jelen, kötelező. A Házirendet megsértő 
tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, súlyos esetben fegyelmi eljárás alkalmazható. 
A Házirend a tanulóra és a képzésben résztvevő személyre a tanulói/felnőttképzési jogviszony 
fennállása alatt érvényes. A tanulói/felnőttképzési jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 
A Házirend a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum tanulóira, képzésben résztvevő 
személyekre, a tanulók szüleire, valamint az iskola dolgozóira vonatkozik.
Jogszabályi háttér:
 évi LXXX. törvény a szakképzésről
 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról
 a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról
 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
I. A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje
1. Az iskola 6 órától 22 óráig tart nyitva. Hétvégén és tanítási szünetek ideje alatt az 
intézmény zárva tart. Kivételt képez a szombati napokon történő felnőttképzés. Az óraközi 
szünetekben tanári ügyeletet biztosítunk.
2. A tanítási szünetek ügyeleti rendjét, a szombati napokon történő felnőttek oktatását és a 
hivatalos ügyintézés idejét az igazgató határozza meg, erről a helyben szokásos módon 
tájékoztatja az érintetteket.
3. Az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell 
tartani.
4. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad 
engedélyt.
5. A nappali tagozaton az első elméleti óra 8 óra 00 perckor kezdődik. A tanórák időtartama 
45 perc, a harmadik óra utáni szünet 15 perces, a többi szünet 10 perces.
Csengetési rend:
1. óra 08.00 – 08.45
2. óra 08.55 – 09.40
3. óra 09.50 – 10.35
4. óra 10.50 – 11.35
5. óra 11.45 – 12.30
6. óra 12.40 – 13.25
7. óra 13.30 – 14.15
8. óra 14.20 – 15.05
6. A felnőttek oktatásban a tanítás legkésőbb 14 óra 20 perckor kezdődik. Ebben az esetben 
a szünetek időtartama 5 perc.
Csengetési rend:
1. óra 14.20 – 15.05
2. óra 15.10 – 15.55
3. óra 15.00 – 16.45
4. óra 16.50 – 17.35
5. óra 17.40 – 18.25
6. óra 18.30 – 19.15
7. Rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az intézmény vezetője által kijelölt 
időpontban kell pótolni.
8. Az iskolába való beérkezés után és a tanítás ideje alatt az iskola épületét a tanuló csak 
írásbeli engedéllyel hagyhatja el.
Engedélyt az osztályfőnök, a pótosztályfőnök a szülőkkel való egyeztetés után, illetve az 
igazgató és az igazgatóhelyettesek adhatnak.
Az érettségi utáni képzésben a tanulók kilépő kártyát kapnak. A portán ennek leadásával
hagyhatják el az iskolát tanítási idő alatt. A tanuló/képzésben résztvevő személy
lyukasórában magatartásával nem zavarhatja a tanítás rendjét. Becsengetés után a 
tanteremben, illetve a zárt szaktantermek előtt sorakozva kell várni az órát tartó oktatót.
Azok, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, az épületbe csak az alábbi esetekben 
léphetnek be:
 előzetes bejelentkezés, bejelentés esetén,
 meghívás esetén a meghívottak,
 ügyintézés céljából a titkársági, pénztári fogadóórák idején,
 tanuló csak rendkívül indokolt esetben, engedéllyel, a tanórák közötti szünetben az 
aula területén fogadhatja családtagját,
 javító vagy egyéb vizsga esetén a hozzátartozók vagy barátok az iskola épületén kívül 
várakozzanak.
Ha a portás szükségesnek tartja jogában áll kérni, hogy azonosítás céljából megtekinthesse 
a belépők fényképes igazolványát.
A fentiek betartatása az ügyeletes portás vagy a vezetőség által kijelölt, őt helyettesítő 
személy felelőssége.
9. A nap folyamán az osztály rendjére a hetesek ügyelnek. Vigyáznak – a szünetekben is 
– az osztályterem rendjére, tisztaságára, felszerelésére. A hetes feladata a tábla 
letisztítása, a krétáról gondoskodás, az óraközi szünetben biztosítania kell a terem 
szellőztetését, az órák után a villanyok lekapcsolását, illetve ha a tanteremben az adott 
osztálynak utolsó órája van a székek padokra feltételét. Jelenti, ha valamilyen 
rongálódást tapasztal a teremben. Ennek elmulasztása esetén a jelentést elmulasztó hetes 
vonható felelősségre. A hetes segíti a tanítási órák előkészítését. A hetesek ún. hetesi 
füzetet vezetnek, melybe beírják a hiányzókat, valamint a tanórákon a szaktanár is 
feljegyezheti a füzetbe, ha a hetes nem végzi el a feladatát. Az osztályfőnök minden 
osztályfőnöki órán áttekinti a füzetet és értékeli a hetesek munkáját. Ha az órát tartó 
oktató 10 perccel becsöngetés után nem jelent meg, értesíti az igazgatóhelyettest vagy 
a titkárság valamely dolgozóját. A tanári asztal letörlése a kréta portól.
A tantermekben lévő oktatástechnikai eszközök az oktatást szolgálják, csak az oktató 
utasítására kapcsolhatók be, a jelenlétében használhatók. Csoportbontás esetén a hetes 
feladatát a csoportmegbízott látja el.
9. Az ellenőrzés módját, formáját az oktatók az első tanórán ismertetik a tanulókkal.
11. A témazáró dolgozatok időpontjáról a tanulókat egy héttel korábban tájékoztatni kell. A 
tanulóval egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
Témazáró dolgozatnak az adott tantárgy egy-egy fejezetének vagy tananyagegységének 
írásbeli ellenőrzését tekintjük. A megírt témazárók, számonkérések eredményét tizenöt 
munkanapon belül kapja meg a tanuló. A határidőn túl kijavított dolgozatok jegyeinek a 
beírása a tanuló választásától függ. A témazáró dolgozat pótlása a szaktanárral egyeztetett
időpontban történik. A rosszul sikerült témazáró dolgozat javítására a szaktanár nem 
köteles lehetőséget adni.
12. A tanulók az iskolában kötelesek az iskolai környezetnek megfelelő ruházatot viselni.
Az iskolai ünnepélyeken: a fiúknak sötét nadrágot, fehér inget nyakkendővel és az alkalomhoz 
illő cipőt; a lányoknak sötét színű combközépig érő szoknyát, vagy nadrágot és megfelelő 
hosszúságú matrózblúzt kell viselniük fekete alkalmi cipővel. Nem megfelelő dresskód 
fegyelmező intézkedést von maga után.
13. Hivatalos ügyek intézésére a titkárságon a kifüggesztett ügyfélfogadási rend szerint van 
lehetőség.
14. Az iskolában plakát, szórólap, felhívás, közlemény kihelyezése csak az iskolavezetés 
engedélyével történhet.
15. Az iskola és a tanuló/ képzésben résztvevő személy megállapodást köthet a tanuló által 
létrehozott tárgy vagy szellemi termék vagyoni jogának megszerzéséről, díjazásáról. 
Megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat 
minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló/ képzésben résztvevő 
személy állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó 
kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. Az iskola a vagyoni jogokat csak 
a tanuló tudtával és beleegyezésével ruházhatja át másra. Az átruházásból származó bevétel 
felhasználásáról/megosztásáról a tanulóval megállapodást kell kötni.
16. Az osztályozó- és javítóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola 
honlapja tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgákat (különbözeti, osztályozóvizsga és 
javítóvizsga) január 3-15. valamint a végzős tanulók és előrehozott érettségi vizsgára 
jelentkezők esetében április 1-30, június 1-15, illetve augusztus 15-31. között kell 
megszervezni. Az osztályozó vizsgára jelentkezés egy hónappal a vizsga kezdete előtt az 
iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelem alapján történik.
A javítóvizsgákat augusztus 15-31. között kell megszervezni. Az osztályozóvizsga 
sikertelensége esetén a vizsgát követő egy hónapon belül kell a javítóvizsgát megszervezni. 
A vizsga időpontja megismerhető az iskola honlapján, illetve kapuján elhelyezett 
hirdetményből.
Ha a tanuló a javító vizsga írásbeli részén nem éri el a Szakmai Programban meghatározott 
tantárgyi minimum százalékos eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, az érdemjegye az 
írásbeli alapján szerzett elégtelen.
17. Az egyéni tanrend szerint tanulóknak az adott félév végét megelőző két hétben osztályozó 
vizsgát kel szervezni. A külföldön tartózkodás miatt egyéni tanrenddel rendelkező 
tanulóknak megengedett a tanév végén letett osztályozó vizsga. Ebben az esetben a tanuló 
az egész tanév anyagából tesz osztályozó vizsgát.
Az egyéni tanrend szerint tanulók a javítóvizsgát augusztus15-31. között tehetik le.
Az iskola igazgatójához benyújtott egyéni kérelmek elbírálása után, az igazgató 
engedélyezheti a fent meghatározott vizsgaidőpontoktól való eltérést.
18. A tanév általános rendjét a miniszter által kiadott rendelet alapján állapítjuk meg. A tanév 
rendjét az iskola munkaterve tartalmazza. A diákönkormányzat és a szülők közössége a 
jogszabályoknak megfelelően gyakorolja ezzel kapcsolatos véleményezési jogait. A 
diákönkormányzat minden tanévben dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
melyet a DÖK és az iskola munkatervében rögzíteni kell. Oktatói ügyeletet segítő önkéntes 
diákügyelet a DÖK hatáskörébe tartozik, a 11 és 12. évfolyamos diákok (oktatói vagy 
DÖK ajánlás alapján választanánk őket) segítik az ügyeletes oktatók munkáját. Feladatuk 
a rendbontás, rongálás valamint a házirend megsértésével kapcsolatos intézkedés és 
jelentési jogkör.
II. A tanulók kötelességei
1. A tanuló/ képzésben résztvevő személy kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és 
választott foglalkozásokon, rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen
tanulmányi kötelezettségének, felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait elkészítse, az 
írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja. Hiányzás esetén köteles a 
tananyagot pótolni, határidejét az oktatóval egyeztetni kell. A pótlásra vonatkozó 
információk beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata.
2. A tanulónak kötelessége a tanórákra, foglalkozásokra felszerelést hozni, és a tanórákon 
(foglalkozásokon) fegyelmezett magatartást tanúsítani. Ennek elmulasztása fegyelmező 
intézkedéseket von maga után.
3. A KRÉTA Napló rendszeres használata, mivel ez a hivatalos kommunikációs csatorna 
írásban a tanulókkal és a szülőkkel.
4. Az iskolán kívüli egyesületek, szervezetek tanítási időben csak előzetes engedély alapján 
vehetik igénybe a tanuló tevékenységét. Előzetes engedélyt egy-egy napra az osztályfőnök, 
több napra az osztályfőnök véleményének figyelembevételével az igazgató adhat.
5. Ha a tanuló/képzésben résztvevő személy a kötelező foglalkozásról távol marad, a 
mulasztást a megérkezése első napján köteles igazolni. Igazolást adhat orvos, vizsgát 
szervező intézmény (a vizsga időpontjára), hatóság, (lehetőleg) előzetes írásbeli bejelentés 
alapján a szülő (tanévenként öt alkalommal, egy alkalom maximum egy nap) Ebbe az öt
szülői igazolásba beleszámít a tanév közben nyaralással töltött idő. Rendkívüli esetben a 
Szülő kérelmére az Osztályfőnök, illetve az Igazgató további napokat is igazolhat.
6.Igazolt a mulasztás, ha
 a tanuló/képzésben résztvevő személy a szülő írásbeli kérelmére a házirendben 
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra;
 a tanuló/képzésben résztvevő személy beteg volt, a hivatalos igazolást a Kréta 
naplóba feltöltötte;
 hivatalos ügyintézés esetén hatósági igazolással igazolja;
 a tanuló/képzésben résztvevő személy az osztályfőnök, igazgató engedélye alapján 
engedélyt kapott a távolmaradásra.
A végzős és szakképző évfolyamra járó tanuló/képzésben résztvevő személynek az 
osztályfőnök 2 napra adhat igazolást, ha felsőoktatási intézmény nyílt napján vesz részt, 
ahonnan hivatalos igazolást hozott.
Az a tanuló/képzésben résztvevő személy, aki országos vagy megyei verseny döntőjébe, 
országos verseny 2. fordulójába jutott vagy előrehozott érettségin, illetve nyelvvizsgán 
(írásbeli és szóbeli) vesz részt, egy-egy szabadnapot kap a felkészülésre. Igazolásul a 
vizsgára való behívás szolgál.
A legalább városi szintű tanulmányi versenyeken való részvétel esetén a tanuló/képzésben 
résztvevő személy a 4. óra után osztályfőnöki engedéllyel távol maradhat a tanórákról.
Egyéni elbírálás alapján egész napos távollét engedélyezhető.
Autóvezetői tanfolyamon való részvétel esetén a tanuló/képzésben résztvevő személy a 
vizsga idejére felmentést kap a tanítás alól. A vizsgán való részvételről igazolást kell 
hoznia.
 Igazolatlan a mulasztás, ha a tanuló/képzésben résztvevő személy a távolmaradást nem 
igazolja.
a) igazolatlan mulasztások esetén osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló a 
4. igazolatlan óra elérése után, osztályfőnöki intésben részesül a 12. igazolatlan óra 
elérése után, igazgatói intésben részesül a 20. igazolatlan óra elérése után.
b) ha a tanuló tanköteles és az igazolatlanul mulasztott órák száma eléri a 30 órát, ellene 
fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
c) a nem tanköteles korú tanuló/képzésben résztvevő személy tanulói jogviszonya 
megszűnik, ha igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt (feltéve, hogy az 
iskola a tanulót legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan 
mulasztás következményeire).
d) a tanuló/képzésben résztvevő személy önkényes távolmaradása az adott tanítási nap 
bizonyos órájáról, kötelező iskolai rendezvényekről, minden esetben igazolatlan órát 
jelent, annak jogkövetkezményeivel.
e) a területi gyakorlatokról a hiányzót a gyakorlati csoport kijelölt tagja köteles a 
következő iskolai napon az osztályfőnöknek jelenteni.
f) a szakképzésbe járók esetében a területi gyakorlatokon a hiányzást eredeti táppénzes 
papírral kell igazolni a főnővérek és az oktatási csoport felé. Másolatot kell készíteni 
róla az osztályfőnöknek. A hiányzás napjait a munkanaplóban a kórház oktatási 
csoportja írja be a táppénzes papírnak megfelelően.
g) a szülő a KRÉTA programon keresztül vagy e-mailben jelezzen az osztályfőnöknek 
a hiányzás első napján.
8. A tanuló/képzésben résztvevő személy hiányzása igazolt, ha
 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, melyet az iskolába való visszatérés 
napjáig fel kell tölteni a Kréta naplóba. Ha ismételt hiányzás miatt a tanulónak 
erre nincsen lehetősége, akkor (változatlan határidővel) a szülő kötelessége az 
igazolás bemutatása. Ellenkező esetben a hiányzás minden felszólítás nélkül 
igazolatlannak tekintendő.
 ha a folyamatos hiányzás időtartama meghaladja a 10 tanítási napot, akkor a 
szülőnek már a hiányzás ideje alatt kötelessége az igazolást feltölteni. Ellenkező 
esetben a hiányzás 10 tanítási nap elteltével minden felszólítás nélkül 
igazolatlannak tekintendő.
a) Ha a tanuló/képzésben résztvevő személy a foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a 
késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell 
adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan 
foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló/képzésben résztvevő személy nem zárható ki 
a foglalkozásról.
b) A szakképző intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a 
tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén, a kollégiumot is értesíteni a tanköteles 
tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, 
ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Ha a 
szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 
igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat 
közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.
c) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az 
igazgató értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, 
a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
d) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, 
az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint 
ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 
tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatot.
e) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt 
foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
f) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 
kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc 
százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói 
testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
g) Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 
évfolyamismétléssel folytathatja.
h) Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie.
i) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 
a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.
j) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni 
kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
k) A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 
tennie, ha
– felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
– engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
– ha 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet az egész tanév tananyagából.
l) Az egyéni tanrendű tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
9. Az oktató a hiányzást az elektronikus naplóban feltünteti. Amennyiben a tanuló késett, azaz 
az órakezdésre nem érkezett meg, a késés idejét az óra végén az oktatóval egyezteti és a 
késés időtartamát az oktató regisztrálja a Kréta naplóban. Ha az igazolatlan késések 
együttes ideje eléri a 45 percet, akkor ez igazolatlan órának számít.
10. Minden tanuló/képzésben résztvevő személy köteles úgy viselkedni, hogy saját és mások 
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat 
mindenkinek be kell tartania. A tanuló köteles munkavédelmi oktatáson részt venni minden 
tanév elején, melyet a tanév első óráján az osztályfőnök, illetve az oktató tart és a tanulók 
aláírásukkal ismerik el, hogy tudomásul vették.
11. Tevékenységét az intézményi óvó-védő előírások, gyakorlati munkáját a munkavédelmi 
előírások szigorú betartásával kell végeznie. Ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 
balesetveszélyes körülményt vagy balesetet észlel, vagy megsérül, azt haladéktalanul 
jelentenie kell a felügyeletét ellátó oktatónak, aki intézkedik, és értesíti az igazgatót.
12. Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló tartsa be. A diáktársakkal és a 
felnőttekkel udvarias hangnemben beszéljen, kulturált emberhez méltóan viselkedjen.
13. A tanuló/képzésben résztvevő személyeknek az iskolába, illetve az iskola által szervezett 
rendezvényekre tilos behozni olyan veszélyt hordozó, fegyvernek látszó vagy minősülő 
tárgyakat, robbanószereket, szúró-, vágóeszközöket, vagy élőlényeket, amelyekkel 
veszélyezteti saját vagy mások testi és lelki épségét.
14. Az iskolában és minden iskolai rendezvényen tilos a dohánytermékek használata, a szeszes 
ital és a kábító hatású szerek fogyasztása és terjesztése. Tanítási időben a tanuló alkoholos 
vagy drogos befolyásoltságának észlelése esetén tanítási időben az ifjúságvédelmi 
koordinátor, rendezvényeken a programért felelős oktató jogosult a szükséges 
intézkedéseket megtenni. Tudatmódosító szerek hatása alatt álló, zavart tudatállapotú 
tanuló közösségben nem tartózkodhat.
15. A tanulónak nem szabad olyan öltözéket és kiegészítőket viselnie, amelyekkel az iskolai 
tevékenységek során veszélyezteti saját vagy mások testi-lelki épségét. 
A testékszerek és műkörmök által okozott sérülésekért az oktatási intézmény felelősséget 
nem vállal.
Az iskolában elvárt a kulturált megjelenés, ruházat. Nem megfelelő viselet pl. nyelvi 
agressziót tartalmazó feliratok, minták.
16. A szakmai gyakorlaton a tanuló köteles az előírt öltözetben, pontosan megjelenni.
Ha a tanuló nem tartja be a viselkedési és öltözködési szabályokat a szakmai gyakorlaton, 
akkor minden alkalommal elégtelent kap. Ha munkaruházata alkalmatlan a szabályos, 
balesetmentes munkavégzésre a tanulónak a gyakorlóhelyet el kell hagynia és a mulasztása 
igazolatlan órának számít.
Egészségügyi és oktatás ágazatban tanulóknak: testékszert, műkörmöt (zselés, porcelán, 
tippes, géllakk) hosszú lakkozott körmöt tilos hordani! A körmök a kórházi előírásoknak 
megfelelően rövidek, ujjbegyet meg nem haladó hosszúságúak, lakkozatlanok és 
lekerekített végűek legyenek. Az előírások vonatkoznak a demonstrációs termi, illetve a 
területi szakmai gyakorlatokra egyaránt.
Környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazatban tanulók: a kötelező munkaruha: 100% 
pamut anyagból készült elől végig begombolt, hosszú ujjú, térdig érő köpeny.
17. Az iskolában nem hordható, viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló vagy 
kábítószert reklámozó ruhadarab, más tárgy vagy testfestés.
18. A tanulóknak/képzésben résztvevő személyeknek kötelessége óvni az iskola és a területi 
gyakorlati helyek vagyonát, az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás 
során használt eszközöket. Károkozásnak minősül a pad- és falfirkálás, graffiti, a bútorok, 
berendezési tárgyak, az oktatás során használt szemléltető, kísérleti eszközök és helyiségek 
rongálása.
Sporteszközöket pl.: gördeszka, roller, stb. a tanuló napközben a szekrényében köteles 
elzárva tartani.
Az iskola ezekért az eszközökért felelősséget nem vállal.
A tanuló/képzésben résztvevő személy köteles megtartani a tanulmányi rendet, a gyakorlati 
képzési hely rendjét, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit. Minden tanuló kötelessége, 
hogy a foglalkozásokon használt eszközöket az oktató utasítása szerint kezelje, a 
foglalkozások végén azokat rendbe tegye. A szaktanterem állandó felszerelési tárgyainak 
hiányát észrevéve, azt oktatónak azonnal jelentse. A szabályok be nem tartása személyes –
anyagi vagy fegyelmi – felelősséget von maga után. A károkozást a gazdasági ügyintéző 
vagy az igazgató kivizsgálja és jegyzőkönyvet vetet fel a kárról, a szülőt írásban értesíti a 
határozatról, a megtérítendő kárösszeget az iskolai pénztárba kell befizetni vagy a 
megrongált tárgyat pótolni! Az iskolába behozott, de az iskolai munkához nem szükséges 
nagy értékű eszközökért anyagi felelősséget nem vállal.
Testnevelés óra elején a tanuló az értékeit a helyi lehetőségeknek és előírásoknak 
megfelelően helyezze biztonságba. A mobiltelefont, egyéb elektronikai eszközt a tanuló a 
tanórán kiteszi a tanári asztalra vagy az erre rendszeresített dobozba, kosárba. A 
mobiltelefon használata tanítási órán csak tanári engedéllyel lehetséges abban az esetben, 
ha a tananyag feldolgozása során szükséges az internet elérhetőség és az csak 
okostelefonnal lehetséges.
Hang- és kép rögzítésére alkalmas eszközökkel az összes érintett beleegyezése nélkül 
felvételeket készíteni és nyilvánossá tenni tilos. Tilos továbbá az iskola belső életéről 
vezetői engedély nélkül bármilyen filmet, közösségi videót közzétenni. Aki ezt az előírást 
megszegi igazgatói intézkedést von maga után.
A tanuló által használt hordozható hangszórók hangerőssége, nem zavarhat másokat!
19. Ha a tanuló az iskola házirendjét, a tanítási órák rendjét, a szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó előírásokat és egyéb kötelességeit – vétkesen és/vagy súlyosan – megsérti, 
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. Az iskolai szabályokat megsértő tanulóval 
szemben alkalmazható fegyelmező intézkedések: szóbeli vagy írásbeli oktatói, 
osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, írásbeli szaktanári intés, osztályfőnöki intés, 
tagintézmény-vezetői intés, megbízás visszavonása. A fegyelmező intézkedések 
alkalmazásában a fokozatosság elve érvényesül, kivéve, ha a tanuló kirívó, súlyos 
kötelességszegést követ el.
20. Az iskola pl.: osztályfőnök, oktatók, könyvtáros és az iskola titkár részéről kért határidő be 
nem tartása a tanulóra nézve következményekkel jár. Amennyiben a tanuló az előírt 
határidőre nem szolgáltatja az iskola munkájához elengedhetetlenül szükséges adatokat, 
dokumentumokat, a bekérő oktató egyszeri alkalommal köteles figyelmeztetni a tanulót. 
Ha ennek ellenére nem történik meg az adatszolgáltatás, a tanuló köteles tudomásul venni 
a következményeket.
21. A súlyosan jogellenes magatartás fegyelmi eljárást vonhat maga után. A fegyelmi eljárás 
megindításakor a jogszabály megengedi, hogy egyeztető eljárásra kerüljön sor, mely 
lehetővé teszi, hogy a kötelességszegő és a sértett tanuló fegyelmi eljáráson kívül 
rendezzék vitás ügyüket. (Ezt az eljárási rendet a Házirend melléklete tartalmazza.) 
Amennyiben mindkét félnek sikerül megegyeznie az egyeztető eljárás során, úgy nem kerül 
sor fegyelmi eljárás lefolytatására. Ellenkező esetben a fegyelmi eljárás lefolytatandó. A 
fegyelmi büntetések: megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés az évfolyam másik 
osztályába, vagy másik, azonos típusú iskolába, nem tanköteles tanuló esetén eltiltás a 
tanév folytatásától, a tanulói jogviszony megszüntetése. Kivételes esetekben a tanköteles 
tanuló is eltiltható a tanév folytatásától illetve kizárható az iskolából.
III. A tanuló/képzésben résztvevő személy jogai
1. Minden tanulónak joga van tanórán a tanuláshoz.
2. A tanév első osztályfőnöki óráján megismeri a tanév általános munkarendjét, az iskola 
házirendjét.
3. Képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön:
– beiratkozáskor a jelentkezéskor megjelölt szakirányt válassza;
– szükség esetén felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson vegyen részt;
– segítséget kérjen tanulása során;
– részt vegyen az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
4. Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon részt vegyen. A tanórán kívüli 
foglalkozások formái: szakkör, felzárkóztatás, diákkör, diáksport egyesületi 
tevékenység, verseny, tehetséggondozás. A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra a 
tanulók írásban jelentkeznek a szaktanároknál szeptember 15-ig. A tanórán kívüli 
foglalkozások idejét és helyszínét az osztályfőnökök, illetve az oktatók ismertetik.
Részt vehet egyéb szabadidős tevékenységen (könyvtári óra, vetélkedő, tábor, 
kirándulás, stb.).
5. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, demokráciára, közéleti felelősségre 
nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, ha azok az iskola szakmai programja 
szellemének megfelelnek. A diákkör minimális létszáma 10 fő.
Működési rendjét és támogatásának módját a diákkört kezdeményezők az igazgatóval 
egyeztetik.
6. A tanuló a 11. évfolyamtól érettségi felkészítésben vehet részt. Május 20-ig kell írásban 
nyilatkozni a választásáról, melynek megvalósulása a jelentkezők számától és a 
személyi feltételektől függ.
7. A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés feltételei:
a) Nem kell a tanulónak a testnevelés órán részt vennie, ha az iskolaorvos 
gyógytestnevelésre kötelezte. Ebben az esetben a gyógytestnevelés órán való 
részvétellel teljesíti tanulmányi kötelezettségét.
Az iskolaorvos által részlegesen vagy ideiglenesen felmentett tanuló köteles a 
testnevelésórán megjelenni.
b) Ha a tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítését kéri a 
tantárgy értékelése alól, akkor azt írásban, a szülő aláírásával kell kérnie. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a mentesítés okának megjelölését és csatolni kell a 
szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a tanácsadó szakértői véleményt.
c) Osztályozóvizsga letételével a tanuló mentesül az adott tantárgy óráinak 
látogatása alól.
d) Mentesítést az igazgató ad a tanuló vagy szülő írásbeli kérelmére, melyhez 
csatolni kell az osztályozó vizsga letételét igazoló bizonyítványmásolatot az 
eredeti bemutatása mellett.
e) Indokolt esetben írásban, az SNI-s és BTM-s tanuló, valamint az ideiglenesen egy, 
vagy több tanévet külföldön töltő diák szülője kérheti, hogy tanulmányait egyéni 
tanrend szerint végezze, és tanulmányi kötelezettségének osztályozóvizsgán 
tegyen eleget. Az egyéni tanrenddel tanuló diákot a többi tanulóval azonos jogok 
és kötelezettségek illetik meg.
f) A szakképző évfolyamokon az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a 
tanulót kérelmére – részben vagy egészben – felmentheti az iskolai kötelező 
tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete 
ezt indokolttá teszi.
g) A szakképzésben tanuló korábbi tanulmányai beszámításával kérheti felmentését 
a tanórák látogatása alól, amennyiben az adott tárgyat korábban azonos szintű 
képzésben, azonos tananyagtartalommal tanulta, és abból a követelményeket 
sikeresen teljesített. A kérelmet a felmentésre jogosító okiratok csatolásával az 
igazgatóhoz kell benyújtani.
h) A beszámíthatósággal kapcsolatban az iskola Szakmai Programja tartalmaz 
további előírásokat.
8. Az iskolában az oktatóválasztás joga a párhuzamos osztályba történő végleges átvétel, 
áthelyezés útján gyakorolható, egyébként az iskola nem tudja biztosítani az egyéni 
oktató választás lehetőségét. Az áthelyezési, átvételi kérelmeket írásban kell benyújtani. 
A kérelemről az igazgató határoz. Az oktató választásra szorgalmi időszakban nincs 
lehetőség.
9. Az iskola támogatja az iskolai diák-sportegyesület működését. Minden tanulónak joga 
van részt venni a diák-sportegyesület munkájában.
10. A tanuló joga, hogy tájékoztatást kérjen, illetve javaslatot tegyen a személyét és 
tanulmányait érintő kérdések ügyében. Tájékoztatás kérhető szóban vagy írásban az 
oktatóktól, az osztályfőnöktől, a munkaközösség-vezetőktől, az iskola vezetőségétől. A 
megkereséstől számított 7 napon belül köteles érdemi választ adni az, akihez a kérdést 
intézték, vagy aki az adott hatáskörrel rendelkezik.
A tanulók szervezett tájékoztatását az osztályfőnök vagy az oktató végezheti.
11. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
A tanulók jogairól történő tájékoztatást és a jogok gyakorlásához szükséges 
dokumentumokat a könyvtárban, az iskolai honlapon, faliújságon tesszük közzé.
12. A tanuló véleményt nyilváníthat, tanuló kérdést intézhet az iskola vezetőihez, 
oktatóihoz, a szülői szervezethez, valamint az őt ért jogsérelem vagy érdeksérelem 
esetén panasszal élhet az adott évben érvényes fogadóórák rendje szerint, szóban vagy 
írásban. Ezekre az iskola vezetősége, az oktató, az intézkedésre jogosult személy vagy 
szervezet a megkereséstől számított 7 napon belül érdemi választ kell, hogy adjon 
szóban vagy írásban a megkeresés módjától függően.
A tanuló javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat szóban vagy írásban a személyét 
érintő, illetve az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. A szervezett 
véleménynyilvánítás történhet osztályfőnöki óra keretében, alkalmi felmérések révén, 
minőségfejlesztési kérdőív kitöltésével, osztályképviseleten keresztül, 
diákközgyűlésen, DÖK–segítő oktatónál vagy a igazgatóhoz fordulva.
A tanulók érdekképviseletét a DÖK látja el, melynek működését a DÖK Szervezeti és 
Működési
Szabályzata határozza meg. Az osztályközösség érdekeinek érvényesítésére, védelmére, 
érdekegyeztetésre osztálybizottság választható.
13. A diákönkormányzat az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat. Az egyes tanulókat vagy 
osztályközösségeket érintő kérdésekben a diákönkormányzat vezetői megkereshetik az 
osztályfőnököt, az osztályban tanító oktatókat vagy az iskola vezetését.
A diákönkormányzat az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján a tanítási év 
folyamán az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen, az iskola 
munkarendjének betartásával használhatja felelős személy felügyeletével. Felkérésre 
vagy saját kezdeményezésére a diákönkormányzat vezetője felszólalhat a nevelőtestület 
ülésén.
14. A tanulók nagyobb közösségét, azaz az iskola tanulólétszámának minimum öt 
százalékát érintő kérdésekben az oktatótestület, illetve az iskola vezetése kikéri a 
diákönkormányzat véleményét.
15. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet. A tanulók 
egészségügyi felügyeletét az iskola-egészségügyi szolgálat látja el. Az iskolaorvos 
rendelési idejéről, a gyógytestnevelés órán való részvétel feltételeiről minden tanév 
elején az osztályfőnök vagy a szaktanár tájékoztatja a szülőket és a tanulókat. Az 
iskolaorvos, védőnő elérhetőségét és rendelési idejét minden tanév elején az ellenőrző 
könyvben az intézmény honlapján vagy a faliújságon közzé tesszük.
Az iskola tanulói rendszeresen, oktatói vagy pedagógiai asszisztensi kíséret mellett, 
szervezett fogorvosi, belgyógyászati és általános szűrővizsgálaton vesznek részt.
16. A gyermek – és ifjúságvédelmi koordinátor feladatköréhez tartozó kérdésekben a 
tanulók a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott oktatóhoz fordulhatnak 
akinek, személyéről minden tanév elején az osztályfőnök írásban tájékoztatja a szülőket 
és a tanulókat. Telefonos egyeztetést követően kerül sor a személyes találkozóra és a 
segítségnyújtásra.
17. A közösségi szolgálat feladatköréhez tartozó kérdésekben a tanulók és a szüleik az 
iskolai koordinátorhoz fordulhatnak, aki a program teljesítésének kezdetén tájékoztatást 
tart a szülők és a tanulók részére egyaránt. A későbbi találkozók előzetes egyeztetés 
alapján kerülnek megtervezésre az SZMSZ mellékletében szabályozottak szerint.
18. Jutalomban részesülhetnek azok a tanulók, akik az iskolai élet valamelyik területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, jó eredményeket érnek el, az iskola jó hírnevének 
növeléséhez hozzájárulnak. A jutalmazás formái: oktatói dicséret, osztályfőnöki 
dicséret, igazgatói dicséret, oktatói testületi dicséret, könyv, Bugát plakett, vagy más 
tárgyjutalom, a miniszter által alapított díj, kitüntetés, illetve az intézmény 
hagyományaiból eredő egyéb jutalmazási formák.
Félévkor és év végén az egyes tantárgyakban elért kimagasló eredményért szaktárgyi 
dicséretet adhat oktató, illetve az oktatói testület.
19. A tanuló kérelmére a kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt 
adhat számot tudásáról, ha kérelmét írásban, a szülő egyetértésével, a várható 
vizsgaidőpontot megelőzően legalább 30 nappal előbb benyújtja az intézmény 
vezetőjéhez.
20. Az iskola támogatja a diákmédia minden formáját. A diákmédia formájáról, 
működéséről, felelőséről a diákönkormányzat dönt. A diákmédia működésének 
feltételeiről a diákönkormányzat és az iskolavezetés minden tanév elején írásban 
megállapodik.
Az iskolarádió műsora a 15 perces szünetben sugározható, melynek működtetésére 
használhatják az iskola technikai rendszerét. Az iskola stúdióját csak a megbízott 
tanulók kezelhetik, ott csak ők tartózkodhatnak az ügyeletes tanár és a rendszergazda 
jelenlétében. A kezelők anyagi felelősséggel tartoznak a stúdió eszközeiért, 
felszereléseiért.
21. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, védelmet 
kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Tilos egymást bántalmazni, a másikat 
sértő, megalázó megjegyzéssel illetni, cselekvésében, mozgásában korlátozni.
22. A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse.
23. Jogainak megsértése esetén kérheti:
– az osztályfőnök,
– gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor,
– a diákönkormányzat,
– lehetőség szerint iskolapszichológus
– az igazgató segítségét.
Jogsérelem esetén a tanuló, illetve a szülő iskolai eljárást elsősorban az érintett diák 
osztályfőnökénél vagy oktatójánál kezdeményezhet. Ha ezen a fórumon nem sikerül a 
problémákat kezelni, akkor kerülhet sor az igazgató megkeresésére.
24. A tanulók számára a jogszabályban biztosított kedvezményeket nyújtja az iskola (pl. 
étkezési támogatás, ingyenes tankönyv) a jogosultság igazolása után. A jogosultság 
igazolása a szülő írásbeli nyilatkozata és a jogszabályban előírt igazolás csatolásával 
történik. Az összegyűjtött igények alapján az igazgató intézkedik a kedvezmény 
nyújtásáról. Ha a család helyzetében a jogosultság szempontjából változás történik, azt 
15 napon belül jelenteni kell az osztályfőnöknek. A szociálisan hátrányos helyzetű 
tanulók támogatását, segítését az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora intézi.
A tanulónak joga van tájékoztatást kapni az alapítványok ösztöndíj-lehetőségeiről.
25. A tankönyvrendelés előtt a tankönyvfelelős írásban (megrendelő lapon) tájékoztatja a 
szülőket és a tanulókat szükséges, illetve a kölcsönözhető tankönyvekről.
26. A tanuló kérelmére menzai ellátásban részesül. Az étkezés biztosítása étkezési térítési 
díj fizetése mellett történhet. A díj befizetése a Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium 
éttermében történik.
A nem székesfehérvári állandó lakhelyű tanuló kollégiumi ellátásban részesülhet.
27. Amennyiben a tanulók igénylik az államilag elismert egyházak hitoktatói által 
szervezett fakultatív hittan-oktatást, akkor az igazgatóval való egyeztetés után 
megfelelő helyiséget és időt biztosít az iskola.
28. A tanulók tájékoztatása a tanév munkarendjéről a tanévnyitó ünnepélyen, illetve az azt 
követő osztályfőnöki órákon történik. A munkarendet az iskolai honlapján nyilvánossá 
kell tenni.
A középiskolás tanulók szüleit az iskolai rendezvényekről, szülői értekezletekről és 
oktatói fogadóórákról az ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón keresztül 
értesítjük.
KRÉTA naplón keresztül történik a tantárgyi előmenetelekről és a félévi eredményekről 
való tájékoztatás is.
Az elektronikus napló használatához a kiskorú, vagy tanköteles tanuló törvényes 
képviselőjének hozzáférését az iskola biztosítja. A hozzáférés módjáról a törvényes 
képviselőt az első osztályfőnöki órán tájékoztatja, valamint a belépéshez szükséges 
felhasználónevet és jelszót biztosítja.
29. Az egészségügyi problémáikkal a tanulók a védőnőt keressék oktatási idő alatt, ha nem 
tartózkodik az iskolában, csak akkor forduljanak az egészségügyi munkaközösség 
tagjaihoz. A szülők és a tanulók felelőssége, hogy a tanulók állandó gyógyszereiket az 
orvos utasításainak megfelelően szedjék. Az iskolában senki nem jogosult gyógyszer 
kiadására!
IV. A tanuló iskolai, iskolán kívüli iskolai rendezvényen elvárt viselkedése, magatartása
1. A tanuló az iskolában korrekt baráti és munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a 
tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, mind oktatói részéről. Az illetlen, trágár, durva 
beszéd és megnyilvánulás a társas kapcsolatokban megengedhetetlen.
Elvárás a saját és a társak testi épségének óvása: a durvaság, agresszivitás, erőszak 
elutasítása.
A tanulók egymással, valamint az iskola oktatóival és technikai alkalmazottakkal 
tisztelettudóan, udvariasan viselkednek.
2. Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést biztosítják. 
A diákoknak az óraközi szünetekben is fegyelmezetten és kulturáltan kell viselkedniük. 
A lépcsőn és a folyosókon úgy közlekedjenek, hogy ne veszélyeztessék sem saját, sem 
társaik testi épségét.
3. A tanulók megjelenése mindig az alkalomhoz és helyhez igazodjon, ápolt legyen, 
kerülje a szélsőséges, iskolába nem illő ruházatot.
4. A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó 
légkört. A tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben 
az igazgató vagy a helyettese kivételt tehet.
5. A viselkedési és magatartási szabályok az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken és a 
területi gyakorlatokon is érvényesek.
V. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendje
1. A tanítási idő alatt az iskola helyiségeinek használatát a terembeosztás határozza meg. 
Ettől eltérni csak indokolt esetben, az igazgató vagy helyettese tudtával lehet.
2. A szaktantermekben a tanuló csak oktatói felügyelet mellett tartózkodhat. A tanuló a 
szaktanteremben kifüggesztett teremrendet köteles az első tanítási órán megismerni és 
egész évben betartani. A munka- és tűzvédelmi szabályokat a tanév első napján az 
osztályfőnök, illetve az oktató ismerteti, a tanuló aláírásával igazolja, a szabályokat 
megismerte, annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja.
3. A tanuló a tanítási év folyamán az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen, az 
iskola munkarendjének betartásával, oktatói felügyelet mellett használhatja. A használat 
során köteles a helyiség használati rendjét betartani, mely az adott helyiségben van 
kifüggesztve. Az iskola területén a tanulók az elektromos hálózatot oktatói felügyelet 
és engedély nélkül nem használhatják.
A tanulók a belső folyosók ablakait nem nyithatják ki, és a védőkorlátokra nem ülhetnek 
fel.
4. A tanítási időn kívül a tanulók előzetes bejelentéssel, az iskola vezetőségének tudtával 
és beleegyezésével szervezhetnek különböző programokat, rendezvényeket az 
iskolában felelős személy jelenlétével.
5. Az iskola tanulói az iskola sportfelszerelését, sportruházatát a leltárfelelős, továbbá az 
iskola könyvtárából könyveket a könyvtáros engedélyével ingyenesen kölcsönözhetik. 
A kikölcsönzött könyvet, felszerelést, sportruházatot köteles a megadott határidőre 
visszahoznia a diák. Az esetleges okozott kár megtérítése az igénybevevő illetve a 
gondviselőjének kötelessége.
A tanuló év végén, illetőleg a tanulói jogviszony megszűnésekor az iskola tulajdonában 
levő felszereléseket, könyveket, sportruházatot leadni köteles úgy, hogy azt az illetékes 
leltárfelelőssel, könyvtárossal igazoltatja.
6. Az iskola a tanulók részére tankönyvet, oktatási segédletet kölcsönözhet. A könyvtár 
kölcsönzési szabályzatának megfelelően minden tanulónak joga ezen eszközök 
igénybevétele.
VII. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum, valamint a részeként működő szakképzési 
intézmények térítésmentesen, illetve tandíj és térítési díj ellenében végeznek szakképzési, 
köznevelési és egyéb oktatási, képzési szolgáltatásokat.
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum érvényes térítési díjakra vonatkozó 
szabályzatának hatálya kiterjed a szakképző intézmény valamennyi tanulójára, a képzésben 
résztvevő személyekre és a szakképző intézménnyel jogviszonyban nem álló szolgáltatást 
igénybevevőkre.
1. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások
(l) Az állam
a) az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó 
előkészítő évfolyamban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is - az első 
szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven 
keresztül,
b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első 
képesítő vizsga letételéig és,
c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony 
keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését az általa, illetve az 
együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző 
intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel 
szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb 
színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló 
szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által 
fenntartott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben 
tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a 
sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.
(2) A Centrum valamint a részeként működő szakképző intézmények térítésmentesen 
biztosítják az oktatási és képzési szolgáltatásokat az alábbi esetekben:
a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó 
foglalkozást,
b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez 
kapcsolódó tananyag megismerését és feldolgozását,
c) a mindennapos testnevelést,
d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó 
javító- és pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és
e) az e szabályzatban meghatározott kivétellel - ugyanazon évfolyam megismétlését.
(3) Az iskola a tanköteles tanuló számára az 2) bekezdésben foglaltakon kívül ingyenesen 
biztosítja:
a) a szakképző intézmény nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, 
valamint az étkezés ideje alatti felügyeletet,
b) jogszabályban meghatározottak szerint az egészségfejlesztést és a kötelező 
rendszeres egészségügyi felügyeletet,
c) a szakképző intézmény által a szakmai oktatással összefüggésben szervezett, a 
szakképző intézményen kívüli egyéb foglalkozáson, tanulmányi kiránduláson 
vagy egyéb szakmai programon való részvételt,
d) a szakmai oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkozást, valamint a 
felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai ellátást,
e) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt 
létesített vendégtanulói jogviszonyban való részvételt,
f) a szakképző intézményben folyó szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során 
a tanuló és a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai anyagokat, 
az ahhoz szükséges munkaruhát és védőfelszerelést (a továbbiakban együtt: 
tanulói felszerelés) és
g) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt 
létesített vendégtanulói jogviszonyban való részvételt.
(4) A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési 
jogviszony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó.
(5) A Centrum és a részeként működő szakképző intézmények nem szedhetnek térítési 
díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó 
része után.
(6) A tanuló térítésmentesen veheti igénybe a kollégiumot, ha nappali rendszerű iskolai 
oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttek 
oktatásában vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály 
rendelkezése alapján ingyenes, vagy a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje 
szerint szervezett felnőttek oktatása keretében vesz részt iskolai oktatásban, 
tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján -
ingyenesen veszi igénybe.
2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
a) A Centrum térítési díj ellenében biztosítja a 2.1 pontban nem meghatározott egyéb 
szolgáltatásokat, foglalkozásokat.
b) Felnőttképzési jogviszonyban a harmadik és további szakma valamint a második 
és további szakképesítés megszerzését.
c) Felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az 
évfolyam megismétlését.
d) A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass oklevél- vagy szakmai 
bizonyítvány kiegészítő elektronikus formában a vizsgázó külön kérésére papír 
alapú iratként kerül kiadásra. A kiadásért a kérelmező térítési díjat fizet az 
akkreditált vizsgaközpont részére.
e) Az iskola térítési díjat számol fel az érettségi vizsgára, ha az érettségi bizonyítvány 
megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 
megszűnése után került sor az érettségi vizsgára, továbbá ha a tanulói jogviszony, 
illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány 
megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló 
vizsgákra kerül sor.
3. Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
a) A Centrum tandíj ellenében biztosítja a szakképző intézményben a szakmai 
oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel összefüggő más 
szolgáltatásokat.
b) A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és 
további alkalommal történő megismétlését.
A térítési díj és a tandíj alapja, mértéke
3.1. A térítési díj és tandíj alapja
A térítési és a tandíjat a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létrejötte 
előtt a kancellár állapítja meg.
A térítési- és tandíj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapján kerül kiszámításra.
A jelenleg érvényes, a költségvetési adatok alapján kiszámolt, 1 tanulóra jutó díj alapja 
a szabályzat I .sz. függelékében található.
3.2. A terítési díj mértéke
A térítési díj mértéke tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
 egyéb foglalkozások esetén a 15%-ának 
 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor 20%-
ának, kivéve a 18 éven aluli tanulóknál, amely esetben 5%-ának 
 a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 
az évfolyam megismétlése esetén 20%-ának megfelelő ezer forintra kerekített 
összeg.
A 2.2. e) pontja alapján vizsgázónak az érettségi vizsga esetén 
 középszintű érettségi vizsga esetén az adott évre érvényes kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) 15%-ának, 
 emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott évre érvényes kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő (ezer forintra kerekített) összeg.
A 2.2. d) pontja szerinti Europass-bizonyítvány kiegészítő összege a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 01. napján 
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének 5 %-a 
bizonyítvány kiegészítőként.
A térítési díj nem tartalmazza a vizsgák díját, amiről külön szabályzat rendelkezik.
3.3. A tandíj mértéke
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra 
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.
A tandíj mértéke 
 a 2.3. a) pontban felsorolt esetekben a díjalap 100%-a 
 a 2.3. b) pontban felsorolt esetekben az évfolyam harmadik alkalommal történő 
megismétlése esetében a díjalap 50%-a, további alkalommal történő megismétlése 
esetében a díjalap 100%-a.
Térítési díj mértéke:
 a tanév kezdéskor szakmai feladata számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 20-40 %-a másodszori évfolyamismétlés esetén 18 év alatti tanulónál
 a tanév kezdéskor szakmai feladata számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának vendég tanulói jogviszony létesítésekor 3-30 %
 iskolánkkal tanulói jogviszonyban nem lévő középszintű érettségi vizsgázónak az 
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 15 %-a
 szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 
szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj egy 
tanulóra jutó hányadának mértékével azonos
 a független vizsga díja tantárgyanként a kötelező legkisebb munkabér 3,75 %-a
4. Az önköltséges iskolarendszeren kívüli képzési formákon a teljes képzési költséget a 
beiskolázási tájékoztatóban meghatározottak szerint kell befizetni.
Amennyiben a tanuló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget:
– a szolgáltatást nem veheti igénybe,
– a felnőtt tagozaton a tanulói jogviszony nem jön létre, ill. megszűnik.
5. Térítési díj és tandíj visszafizetésének szabályozása
A tanulói jogviszony megszűnése esetén a térítési díj, tandíj visszafizetésre nem kerül.
Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton, a székhelyen és 
telephelyeken dolgozó gazdasági ügyintézők gondoskodnak a fenntartó alkalmazásában álló 
gazdasági vezető utasítására, ha
– a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik,- tartósan 2 hónapot igazoltan hiányzik, és a 
térítési díjas foglalkozáson nem tud részt venni.
– amennyiben a felnőttképzésben részt vevő tanuló önhibáján kívül nem veszi igénybe a 
szolgáltatást, kérelmére különösen indokolt esetben az iskola igazgatója 
engedélyezheti a tandíj, ill. a térítési díj teljes egésze, vagy annak egy része 
visszafizetését.
Nincs visszafizetési kötelezettsége az iskolának sem a nappali sem a felnőttképzés esetében, 
ha a tanuló hibájából szűnik meg a tanulóviszony, ill. a tanuló elfogadható indok nélkül nem 
veszi igénybe a szolgáltatást.
Amennyiben az iskola hibájából nem veheti igénybe a tanuló az oktatási szolgáltatást, az általa 
befizetett díjakat számára vissza kell téríteni. Ez a szabály a nappali és a felnőttek oktatásra 
egyaránt érvényes.
Nappali munkarendben a tanuló egyéni rászorultsága alapján – a központi és egyéb lakóhelyi 
önkormányzati támogatásokon kívül – az igazgató további kedvezményt állapíthat meg a 
fenntartó által kiadott térítési díj és tandíj szabályok keretei között.
Az odaítélés eljárási szabályai a fentiek szerint alakulnak.
VIII. Covid vírus járványhoz kapcsolódó szabályok:
Az intézmény tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 
mutató személy látogathatja!
Az iskola honlapján olvasható Covid tájékoztatóban leírt szabályokat minden tanuló 
köteles betartani!
Digitális oktatásra vonatkozó szabályok:
Digitális munkarend elrendelése esetén a tanulóra a Digitális oktatás Házirendje vonatkozik!
Záró rendelkezések
1. A Házirendet az osztályfőnökök minden tanév első napján ismertetik a tanulókkal, az 
első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A Házirendet minden, az iskolába felvett 
tanuló a beiratkozás napjáig megkapja.
2. A Házirend egy példánya megtalálható az oktatói szobában, a könyvtárban, az 
osztályfőnököknél és az iskolai honlapon.
3. A Házirend szükség esetén felülvizsgálatra kerül. A Házirend módosítását 
kezdeményezheti az oktatói testület, igazgató a szülői szervezet vagy a 
diákönkormányzat a módosítást tartalmazó munkapéldány átadásával a véleményezési 
jogot gyakorló feleknek. A változatot a tantestület fogadja el. Az eljárás a javaslat 
benyújtásától számított 30 napon belül lefolytatandó.
4. Jelen Házirendet 2023. augusztus 31-én az oktatótestület elfogadta, elfogadásakor 
véleményezési jogát gyakorolta a szülői szervezet, valamint a DÖK. A Házirend 2023. 
szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az iskola korábbi 
Házirendje.
Székesfehérvár, 2023. szeptember 1.
Szomor Andrea
 igazgató


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári SZC


Bugát Pál Technikum

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Telefon: +36-70-198-6300

E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

OM azonosító: 203053


2024Bugát Pál Technikum