SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Iskolánk rendelkezik Facebook --> https://www.facebook.com/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1ri-SzC-Bug%C3%A1t-P%C3%A1l-Technikum-252975308460231 és Instagram oldallal is --> https://www.instagram.com/bugatpaltechnikum/

 

A beiratkozásra meghatározott idő

 

A középfokú beiskolázás menetét a 2022/2023-es tanév rendje részletesen tartalmazza.

 

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 2023. június 

 

A tanulók le- és kimaradásával,
évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Az intézményi lemorzsolódás:

2021/2022. tanév:       53 fő

 

Évismétlők száma:

2021/2022. tanév:       15 fő  

 

Érettségi felkészítők:

Évfolyam Tantárgy Érettségi Szintje Tanár Időpont Helyszín
11-12. évfolyam Biológia emelt szintű érettségi felkészítő Kovácsné Kozma Katalin Lídia Hétfő 8-9. óra 125.
11. évfolyam Magyar Nyelv és Irodalom emelt szintű érettségi felkészítő Kőszegi Anna Csütörtök 8-9. óra 229.
11-12. évfolyam Pedagógia emelt szintű érettségi felkészítő Fidrich Imréné Csütörtök 8-9. óra 325.
11. évfolyam Német Nyelv emelt szintű érettségi felkészítő Vass Petronella Szerda 8-9. óra 229.
11. évfolyam Történelem emelt szintű érettségi felkészítő Módos Péter

Hétfő 8. óra

Kedd 8. óra

229.
11. évfolyam Angol Nyelv emelt szintű érettségi felkészítő Tóthné Meszlényi Linda Szerda 8-9. óra 129.
12. évfolyam Vízgazdálkodási ismeretek emelt szintű érettségi felkészítő Molnár Mónika Szerda 8-9. óra 219.
12. évfolyam Történelem emelt szintű érettségi felkészítő Csillag Hajnalka Szerda 8-9. óra 327.
12. évfolyam Egészségügyi ismeretek emelt szintű érettségi felkészítő Szemlédy Ida Csütörtök 8-9. óra 323.

 

A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincsen adat.

 

Kivonat az iskola Szakmai Programjából

 

Az otthoni felkészülés szabályai

Az otthoni munka fontos szerepet játszik a tanulási folyamatban. A készségek, képességek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódik csak a tanórára. Mindezek elsajátításához feltétlenül szükséges az otthoni tanulás, gyakorlás. Az órarend elkészítésekor törekszünk arra, hogy a tanulók terhelése egyenletes legyen, és ezt az elvet követjük az otthoni tanulás tekintetében is. A házi feladatoktól azt várjuk, hogy elkészítésükkel a tanulók elmélyítsék az órán tanultakat, s megtanulják  ismereteiket önállóan alkalmazni, logikusan gondolkodjanak.

 

Az otthoni munka formái és céljai:

Formája Célja
a megtanulandó anyag  szükséges ismeretek megjegyzése, bevésése
írásbeli házi feladat elkészítése az órán tanultak elmélyítése, begyakorlása, átismétlése

házi dolgozat írása,                                                   

az anyaggyűjtés módszereinek gyakorlása, megfelelő formájú dolgozat szerkesztése, elmélyült, hosszabb időt igénylő munka kipróbálása,

kézzel írt vagy szerkesztett feladatok, rajzok elkészítése (tantárgy-specifikus feladatok)

kötelező olvasmány elolvasása     általános műveltség fejlesztése, szókincs fejlesztése, előkészület az órai munkára
kiselőadásokra felkészülés az önálló ismeretszerzés gyakorlása, könyvtári és internetes kutatómunka
érettségi témakörök, tételek ismétlése az érettségire való felkészülés közvetlen segítése
szorgalmi feladatok a tárgy iránt különösen érdeklődő tanulók tudásának elmélyítése önkéntes módon 
memoriterek tanulása a memória hosszú távú fejlesztése

 

A napi tananyag megtanulása, a házi feladat megírása rendszeres legyen, óráról órára történjen. A házi dolgozat írása, a kiselőadásokra való felkészülés, a szakrajzok elkészítése, tételek ismétlése és a kötelező olvasmány elolvasása hosszabb időt igényel, ezért a szaktanár az ilyen jellegű feladatok kiadását úgy ütemezi, hogy teljesítésük ne legyen különösen megterhelő a diákok számára. A hétvége, a tanítási szünet nem befolyásolja az otthonra adott feladatok mennyiségét. Az egyszerre adható házi feladat mennyiségét egy átlagos képességű tanulóhoz mérjük.  A nyári szünetre a kötelező olvasmányok feladhatók.

 

Az otthoni munka rendszeres ellenőrzése igen fontos, mert ez biztosítja azt, hogy a következő tanórán a tanár együtt tudjon dolgozni a tanulóval. Az ellenőrzés szóban vagy írásban történik.

 

Az írásbeli feladatokat minden esetben ellenőrizni kell. A feladatok ellenőrzése egyes tantárgyak esetében rendszeres, míg másoknál csak szúrópróbaszerű. Az ellenőrzés konkrét módja az egyes tantárgyak tantervében kerül rögzítésre.

Az otthonra adott feladat a tanórán számon kérhető, és az eredmény értékelhető. Az írásbeli feladatok minősítése a tantárgyak tantervében rögzített módon történik.

 

A szorgalmi feladatok és kiselőadások vállalása minden esetben önkéntes, a tanulónak nem származik hátránya, ha nem vállal ilyen munkát. Ezek a következők lehetnek: anyaggyűjtés, kiállítás rendezése, külön feladat megoldása, versenyen való részvétel stb. A jól elkészített szorgalmi munkát a szaktanár érdemjeggyel jutalmazhatja.

 

A oktatói-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

Intézményünkben rendszeres ellenőrzések folynak, melyet a Minőségirányítási Rendszerben rögzített éves ellenőrzési tervnek megfelelően, a vezetők a munkaközösség-vezetők bevonásával végeznek.

 

Az intézményi tanfelügyeletre a 2019-2020-as tanévben kerül sor.

 

I N T É Z K E D É S I   T E R V

 

 

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

 

 

Intézmény OM azonosítója:

 

 

2003053/013

 

Intézményvezető neve:

 

 

Szomor Andrea

 

Intézkedési terv neve/azonosítója:

 

 

Bugát Intézkedési Terv

 

Intézkedési terv kezdő dátuma:

 

 

2020. március 01.

 

Intézkedési terv befejező dátuma:

 

2025. június 30.

 

 

Kiemelkedő terület(ek)

 1. Oktatási folyamatok
 • Tehetséggondozás.
 • A tanulói érdekek előnyben részesítése

 

 1. Személyiség és közösségfejlesztés
 • Hagyományteremtés, hagyományápolás
 • Személyiség – és közösségformálás.

 

 1. Eredmények
 • Magasszintű szakmai munka (szakmai elismerések, versenyeredmények, kompetenciamérések eredményei, érettségi eredmények javuló tendenciát mutatnak).
 • Aktív kulturális élet, közösségi szerepvállalás ( Városi Diákgála megrendezése, Megyei Környezetvédelmi és Egészségügyi Vetélkedő, Országos szakmai , megyei , városi versenyek ).

 

 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
 • Továbbképzések és azokon való résztvevők száma, azok hatékonysága kiemelkedő.
 • A munkaközösségek bevonásával történik az oktatási folyamatok ellenőrzése és értékelése.
 • Támogató szervezeti kultúra jellemezi az intézményt.

 

 1. Az intézmény külső kapcsolatai
 • Szakmai, közéleti szerepvállalás.
 • Aktív kezdeményező szerep.
 • Széleskörű szakmai kapcsolatrendszer.

 

 1. Az oktatói munka feltételei
 • A tantestület szakmai végzettsége, képzettsége.
 • Hagyományápolás.
 • Továbbképzések száma, gyakorisága.
 • Feladat-, felelősség-, hatáskör megosztás.

 

 1. A Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és az oktatói és szakmai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.
 • Alapos, precíz intézményi tervezés, reális célmeghatározás.
 • A jogszabályoknak való megfelelés, szabálykövetés.

 

Fejleszthető területek

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

 

1.     Oktatási folyamatok

Mérések beépítése, mérési eredmények tudatosabb elemzése, módszertani megújulás.

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

A tanulók teljesítményének növelése. Az SNI-s, BTMN-es tanulók fejlesztése tanórán és tanórán kívül,  differenciált munkáltatás, egyénre szabott feladat meghatározás.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 Félévente értékelés.

 

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

A mérési eredmények megismertetése minden pedagógussal. A munkaközösségek tanév elején konkrétan meghatározzák azon tennivalókat, amelyek a mérési eredmények javítását eredményezik (sikerkritériumok  meghatározása).

Az interaktív oktatási módszerek napi alkalmazása, IKT eszközök mindennapos használata. Folyamatos hospitálás a  munkaközösségekben, a jó gyakorlat megosztása.

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Mérési eredmények közzététele a közös mappában. Munkatervi tervezés, feladat meghatározás. A félévi és tanév végi beszámolókban konkrét kimutatás készítése az eredményekről.

 

 

A feladat elvárt eredménye:

 

Tanulmányi eredmények javulása, egyénre szabottabb tanítási módszerek, differenciált foglalkozás.

A pedagógusok módszertani kultúrájának , kelléktárának fejlődése.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

2020. március 01-től folyamatos 2025. június 15-ig.

 

A feladat felelősei:

 

 

Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok.

 

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

 

2.     Személyiség- és közösségfejlesztés

A szülőkkel való kapcsolat erősítése, kiterjesztése. Partnerek tájékoztatása az iskola eredményeiről, elismeréseiről és fordítva.

 

 

 

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

A szülők részvételi aránya a szülői értekezleteken , fogadó órákon alacsony . A tanulók nevelésének-oktatásának eredményesebbé tételéhez szükséges a háromoldalú együttműködés.

Nem teljeskörű Partnereink jelenléte a szakmai megbeszéléseken , értékeléseken, ezért nincs széleskörű információnk a hiányzó felek tevékenységéről, eredményeiről.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

Félévente értékelés.

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Elektronikus hírlevél formájában tájékoztatunk minden partnerünket eredményeinkről és viszont is kérünk tájékoztatást vagy hírlevélben,  vagy az őszi iskolai szakmai fórumon.

Közös szülő-pedagógus találkozó szervezése köteten formában és önkéntes alapon ősszel.

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Hírlevél, szakmai fórumok, szülők meghívása az intézményi programokra (bográcsozás az iskola udvarán).

 

A feladat elvárt eredménye:

 

Javul a háromoldalú- szülő-pedagógus-diák együttműködés, ezáltal javul nevelő-oktató munkánk. Partnereink megismerik az iskola életét, esetleg szponzori tevékenység is megvalósul.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

2020. szeptember 01-től folyamatos 2025. június 15-ig.

 

A feladat felelősei:

 

 

Iskolavezetés, osztályfőnökök.

 

 

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

3.     Eredmények

Az egyenletesebb terhelés megvalósítása érdekében több pedagógus bevonása a versenyeztetésbe, vizsgafelkészítésbe.

Hatékonyabb , szélesebb körű fejlesztés, felzárkóztatás.

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

A pedagógusok egyenletes leterheltségének megvalósítása, minden pedagógus vegyen részt a tanórán kívüli tevékenységek elvégzésében.

A gyengébben teljesítő tanulók nehezen vonhatók be a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokba.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

 

Féléves értékelés.

 

 

 

 

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Tudatos, konkrét tanév eleji tervezés a munkaközösségekben a pedagógusok tanórán kívüli tevékenységéről. Minden kolléga vállaljon tanórán kívüli feladatot.

A gyengén teljesítő tanulóik szüleit írásban tájékoztatni kell  tanév elején a felzárkózási lehetőségekről. Az osztályzatok megállapításánál legyen lehetőség a tanuló által választott önálló tantárgyi  tevékenységből adódó feladat értékelésére és a felzárkóztatáson nyújtott tevékenység beszámítására.

 

 

 

 

 

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

A munkaközösségi munkatervekben név szerint szerepeljen minden kolléga konkrét vállalása. A megvalósítást a munkaközösség. vezető ellenőrzi.

 

A tanuló ellenőrzőjén keresztüli tájékoztatás a felzárkóztatás lehetőségről.

 

A gyenge tanuló bevonása a felzárkóztatásba,  lehetőségek adása a tanuló által választott tantárgyi + feladat elvégzésére, értékelésére.

 

 

 

A feladat elvárt eredménye:

 

 A pedagógusok egyenletes leterhelése.

Több gyenge tanuló vesz részt a felzárkóztatáson, eredményeik javulnak, motiváltabbak lesznek.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

2020. 09. 01- 2025. 06. 15.

 

A feladat felelősei:

 

 

munkaközössé-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.

 

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

 

4.     Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

 

A területi széttagoltságból (gyakorló helyek) adódóan gyorsabb, hatékonyabb információ átadás és visszacsatolás.

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

Nem teljeskörű Partnereink jelenléte a szakmai megbeszéléseken , értékeléseken, ezért nincs széleskörű információnk a hiányzó felek tevékenységéről, eredményeiről.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

 

Féléves értékelés.

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Elektronikus hírlevél formájában tájékoztatunk minden partnerünket eredményeinkről és viszont is kérünk tájékoztatást vagy hírlevélben,  vagy az őszi iskolai szakmai fórumon.

 

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Hírlevél, szakmai fórumok szervezése, gyakorlóhelyek látogatása. Partnerek meghívása az iskola rendezvényeire.

 

 

A feladat elvárt eredménye:

 

 Partnereink megismerik az iskola életét, esetleg szponzori tevékenység is megvalósul, az iskola pedig konstruktívabb párbeszédet alakít  ki a  gyakorló helyekkel, eredményesebb lesz a szakmai gyakorlatokon megszerzett tudás.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

 

2020. 09. 01- 2025. 06. 15.

 

A feladat felelősei:

 

 

 

Iskolavezetés, gyakorlati oktatásvezető.

 

 

 

 

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

 

5.     Az intézmény külső kapcsolatai

A partneri elégedettségmérés bővítése, a kapott eredmények mélyebb elemzése és értékelése. Több tartalomleírás az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről.

 

Panaszkezelés

 

 

 

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

Szélesebb körű információ begyűjtése a partnerek elégedettségéről, mert nem állnak rendelkezésre minden érintett partnertől a vélemények, annak ellenére, hogy önértékeléskor minden érintett partnerünk megkapta a kérdőíveket.

 

A panaszkezelés az iskolai házirendben szerepel. Szükséges, hogy az intézményi SZMSZ-ben részletesen szabályozásra kerüljön a panaszkezelés algoritmusa.

 

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

Tanév végén partneri elégedettség mérése.

 

A következő tanév elején a  belső dokumentumok módosításakor az SZMSZ tartalmazni fogja a panaszkezelés rendjét.

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Tanév elején a partneri kör összehívása, az előző tanév elégedettségi mérés kiértékelése. A partneri elvárások felmérése.

 

A panaszkezelés megalkotása.

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Elégedettségi kérdőívek készítése.

Visszacsatolás megkövetelése.

Tanév elején fórum összehívása.

Az iskolavezetés megalkotja a panaszkezelés menetét.

 

A feladat elvárt eredménye:

 

A partnerek mélyeb ismerete, jobb együttműködés.

 

A panaszkezelés bekerül az intézményi SZMSZ-be.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

 

2020. 06. 15 – 2025. 06. 15-ig.

 

A feladat felelősei:

 

 

 

Iskolavezetés.

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

 

6. Az oktatói munka feltételei

 

Az IKT eszközök nagyobb mértékű használata a tanításban, a digitális kompetencia fejlesztése. Nagyobb hatékonyság a pályázatok tekintetében.

 

 

 

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

A pedagógusok hatékony, naprakész módszertani kultúrájának része az IKT eszközök használata, digitális kompetenciáik folyamatos fejlesztése. Az iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése – sávszélesség biztosítása, jobb korszerűbb számítógépek alkalmazása.

 

A tantestület nem motivált pályázatírás tekintetében.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

Féléves értékelés.

 

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Lehetőség szerint minden pedagógus vegyen részt olyan módszertani továbbképzésen, ahol az IKT eszközök naprakész alkalmazását megismerheti. Az ötéves pedagógus továbbképzési tervbe kerüljön bele ez az elvárás.

Az internet sávszélesség bővítése, új számítógépek beszerzése a 303-as terembe.

 

 

A munkaközösségekből 1-1 fő vegyen részt pályázatíró továbbképzésen.

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Az éves pedagógus beiskolázási tervbe kerüljön bele minden pedagógus továbbképzése öt éven belül.

 

Eredményes pályázatok megvalósítása.

 

A feladat elvárt eredménye:

 

Eredményes órák, motiváltabb tanárok és tanulók. Javulnak a tanulmányi eredmények.

 

Eredményesebb tanulmányok, a tanulók szakmai és idegen nyelvi kompetenciái fejlődnek, motiváltabbak lesznek. Az iskola tárgyi feltételei gazdagodnak.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

 

2020. 09.01 – 2025. 06. 15.

 

A feladat felelősei:

 

 

 

Iskolavezetőség, munkaközösség-vezetők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézkedés megnevezése:

 

7. A Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és az oktatói és szakmai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

 

Nagyobb fegyelem a pedagógus tanítási tervek gyakorlati megvalósításában, határidők pontos betartása.

 

Az intézkedés célja, indokoltsága:

 

 

A pedagógusok tartsák be a megadott határidőket a dokumentáció pontos naprakész elvégzéséért. Fenntartónak való megfelelés.

 

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:

 

 

 

 

naponta

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

 

Az  intézményi eseménynaptár minden szertárban kerüljön föl a faliújságra, vagy jól látható helyre. Az elektronikus úton érkező üzenetekben található határidők kerüljenek be a naptárakba.

 

A feladat végrehajtásának módszere:

 

Naptárak rendszeresítése a szertárakba. A munkaközösségvezető beírja az eseménynaptárban nem szereplő határidőket.

 

A feladat elvárt eredménye:

 

 

A határidős feladatok pontos elvégzése.

 

A feladat tervezett ütemezése:

 

 

2020. 02. 01 – 2025. 06. 15.

 

A feladat felelősei:

 

 

Munkaközösség-vezetők, szaktanárok.

 

Az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége tantárgyfelosztás szerint
       
Ssz. Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tantárgy a 2021/2022. tanévben
1. egyetem történelem, testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus osztályfőnöki, testnevelés, történelem
2. technikus környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi alapismeretek I., Környezettechnika alapjai I., Környezetvédelmi alapismeretek, Természettudományos vizsgálatok, Hulladékgazdálkodási gyakorlatok, ágazati vizsga felkészítő, Természettudományos vizsgálatok
3. egyetem testnevelés tanár testnevelés, osztályfőnöki
4. egyetem kémia szakos középiskolai tanár, környezetmérnők Szakmai kémia és biokémiai alapok, Múszeres analitikai gyakorlat
5. egyetem magyar nyelv és irodalom , történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus etika, osztályfőnöki, anyanyelvi beszédkultúra, történelem emelt szintű felkészítő, történelem, magyar nyelv és irodalom
6. egyetem biológia szakos középiskolai tanár biológia
7. egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár egyéni fejlesztés, Kötelező komplex természettudományos tantárgy, matematika
8. egyetem vegyészmérnök, környezetmérnök Környezettechnika alapjai II., Műszaki alapismeretek, Anyagismeret, Környezetvédelmi gyakorlat, Környezetvédelmi technológiák, Környezeti analitika gyakorlat, Szakmai számítások
9. egyetem testnevelés tanár osztályfőnöki, testnevelés
10. egyetem angol nyelv középiskolai tanár osztályfőnöki, angol nyelv
11. egyetem, főiskola egészségügyi szakoktató, pedagógia, fejlesztőpedagógus Vizsgafelkészítő, fejlesztő foglalkozás, egyéni fejlesztés, Pedagógia, Pszichológia, pedagógia emelt szintű felkészítő, Pedagógiai szociológia
12. egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár közösségi nevelés, történelem, magyar nyelv és irodalom
13. egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár Vizsgafelkészítő, fejlesztő foglalkozás, egyéni fejlesztés, Pedagógia, Pszichológia, pedagógia emelt szintű felkészítő, Pedagógiai szociológia
14. egyetem, főiskola egészségügyi szakoktató, pedagógia szakos tanár, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus Vizsgafelkészítő, fejlesztő foglalkozás, egyéni fejlesztés, Pedagógia, Pszichológia, pedagógia emelt szintű felkészítő, Pedagógiai szociológia
15. egyetem biológia, környezettan tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Sejtbiológia, biológia, Környezettechnika alapjai II., Műszaki alapismeretek

16. egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középsikola tanár osztályfőnöki, magyar nyelv és irodalom
17. főiskola diplomás ápoló Népegészségtan, egészségfejlesztés, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, A tanulás tanulása, Pedagógiai gyakorlat, Gondozás és egészségnevelés, Élménypedagógia, Játékos személyiségfejlesztés, Mentálhigiéné
18. egytem angol nyelv és irodalom szakos tanár közösségi nevelés, angol nyelv
19. főikola diplomás ápoló Egészségügyi jog és etika alapjai, Neurológia klinikuma, Munkavállaló ismeretek, Foglalkoztatás II., Általános ápolástan és gondozástan, Diagnosztikus és terápiás szakismeretek, Egészségügyi jog és etika alapjai, Szociológia alapjai, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Általános Ápolástan II, Pedagógiai-betegoktatási alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság, Belgyógyászat és ápolástana, Neurológia és szakápolástana, Vizsgafelkészítő, Klinikumi szakismeretek, Népegészségtan, egészségfejlesztés, egészségügyi felzárkóztatás, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat, Alapápolás-gondozás, Diagnosztikus beavatkozások gyakorlata, Komplex klinikai szimulációs gyakorlat, Belgyógyászat és ápolástana, Diagnosztikus ismeretek csecsemő és gyermekkorban
20. főiskola környezetmérnök, történelem-földrajz szakos tanár etika, osztályfőnöki, Műszaki alapismeretek, Környezet-egészségtan, Hulladékkereskedelem és –gazdálkodás, Környezetvédelmi gyakorlat, Környezetvédelmi technológiák, Hulladékgazdálkodási gyakorlatok, Ügyintézői feladatok, történelem
21. egyetem matematika, rajz szakos tanár matematika felzárkóztatás, művészetek, Műszaki alapismeretek, Művészeti felkészítő, matematika
22. egyetem biológia szakos középiskolai tanár biológia, biológia emelt szintű felkészítő, Kötelező komplex természettudományos tantárgy
23. egyetem angol nyelvszakos középiskolai tanár osztályfőnöki, angol nyelv
24. egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár biológia, biológia emelt szintű felkészítő, Kötelező komplex természettudományos tantárgy
25. egyetem környezetmérnök, mérnök-tanár Munkavállalói ismeretek, Ügyintéző gyakorlat, Vízügyi műszaki ismeretek gyakorlat, Vízügyi felzárkóztatás, környezetvédelem emelt szintű felkészítő, Vízgazdálkodási alapismeretek, Vízgazdálkodási alapgyakorlat, Vízügyi ügyintéző ismeretek, Üzemeltetési gyakorlatok
26. egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár osztályfőnöki, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
27. egyetem környezetmérnök mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott közoktatás-vezető Környezetvédelmi alapismeretek, Hidraulika alapjai, Környezetvédelmi alapismeretek I., Hidrológia alapjai, osztályfőnöki, Természettudományos vizsgálatok, Környezetvédelmi alapismeretek II., Környezettechnika alapjai II., vízgazdálkodás emelt szintű felkészítő, Ügyintézői gyakorlat, Vízgazdálkodási alapismeretek
28. egyetem okleveles pedagógiatanár, okleveles tantervfejlesztő tanár, könyvtáros egyéni fejlesztés, Kommunikáció, Kommunikációs gyakorlat, Pénzügyi és munkavállalói ismeretek, Szabadidő-szervezés
29. egyetem angol nyelvszakos középiskolai tanár angol emelt szintű felkészítő, Foglalkoztatás I., angol nyelv, Szakmai idegennyelv
30. egyetem diplomás ápoló Alapvető higiénés rendszabályok, Munkavállalói ismeretek, Az emberi test felépítése, Emberi test és működése, Sebészet és ápolástana, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Kommunikáció, Belgyógyászat és ápolástana, Belgyógyászat és szakápolástana, Klinikumi szakismeretek, Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat, Vizsgafelkészítő demonstrációs gyakorlat, Egészséggondozás, egészségfejlesztés gyakorlat, Általános ápolástan és gondozástan, Egészséggondozás, egészségfejlesztés, Komplex klinikai szimulációs gyakorlat, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások, Egészségnevelés-egészségfejlesztés
31. egyetem angol nyelvszakos középiskolai tanár

angol felzárkóztatás, Munkavállalói idegen nyelv, osztályfőnöki,

angol nyelv
32. egyetem egészségtan tanár, egészségügyi szakoktató Pedagógiai – betegoktatási alapismeretek, Kommunikáció alapjai, Kommunikáció, Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat, Egészségügyi terminológia, Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek, Infektológia és szakápolástana, infekciókontroll, Onkológia és szakápolástana, Hospice ellátás és szakápolástana, otthonápolás, Sebészet és szakápolástana, Vizsgafelkészítő, Alapápolás-gondozás, Egészségügyi asszisztensi feladatok, Gerontológia és szakápolástana, Vizsgafelkészítő demonstrációs gyakorlat, Általános ápolástan és gondozástan, Alapápolás-gondozás, Sebészet és ápolástana, Komplex klinikai szimulációs gyakorlat, Általános ápolástan és gondozástan, Diagnosztikus és terápiás szakismeretek, Klinikumi szakismeretek
33. egyetem matematika-informatika szakos középiskolai tanár matematika felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, osztályfőnöki, matematika, Digitális kultúra
34. egyetem testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus testnevelés, osztályfőnöki
35. egyetem, főiskola egyetemi okleveles ápoló, diplomás ápoló Alapvető higiénés rendszabályok, Szülészet-nőgyógyászat klinikuma, Alapápolás-gondozás, Alapvető higiénés rendszabályok, Elsősegélynyújtási alapismeretek, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Irányított gyógyszerelés, Szülészet-nőgyógyászati betegek ápolása, Komplex klinikai szimulációs gyakorlat, Sebészet és ápolástana, Vizsgafelkészítő, Egészségügyi asszisztensi feladatok, Klinikumi szakismeretek, egészségügyi ismeretek emelt szintű felkészítő, Egészségügyi szakkör, Elsősegély szakkör
36. egyetem informatika szakos tanár, fizika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Egészségügyi informatika, Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Kötelező komplex természettudományos tantárgy, Digitális kultúra
37. egyetem matematika, fizika szakos középiskolai tanár matematika felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, osztályfőnöki, Műszaki alapismeretek, matematika
38. egyetem okleveles egészségügyi tanár, diplomás ápoló Gyógyszertani alapismeretek, Egészségügyi terminológia, Irányított gyógyszerelés, Sürgősségi ellátás gyermekkorban és szakápolástana, Kritikus állapotú beteg ellátása, Kommunikáció, Speciális szakápolási feladatok a gyermekellátásban
39. egyetem matematika-informatika szakos középiskolai tanár Digitális kultúra, Foglalkoztatás II., matematika
40. főiskola egészségügyi tanár Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek, Egészségügyi jog és etika alapjai, Pszichiátria klinikuma, Geriátria klinikuma, Alapvető higiénés rendszabályok, Az emberi test felépítése, Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk, Pszichiátriai betegek ápolása, Kisklinikumi ismeretek és szakápolástan, osztályfőnöki, Alapápolás-gondozás, Egészségügyi asszisztensi feladatok, Elsősegélynyújtási alapismeretek, Vizsgafelkészítés, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Habilitáció, rehabilitáció a csecsemő és a gyermekápolásban, Belgyógyászat és ápolástana, Habilitáció, rehabilitáció a gyakorlatban, Általános ápolástan és gondozástan, Terápiás beavatkozások gyakorlata
41. egyetem angol nyelvszakos középiskolai tanár egyéni fejlesztés, osztályfőnöki, angol emelt szintű felkészítő, angol nyelv
42. főiskola német nyelvszakos középiskolai tanár német emelt szintű felkészítő, Foglalkoztatás I., német nyelv

 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ssz.

Feladatkör

Végzettség

Képzettség

1.

iskolatitkár

érettségi

közgazdasági

2.

adminisztrátor

érettségi

közgazdasági

3.

rendszergazda

érettségi

szoftver- és hardverüzemeltető, karbantartó

4.

laboráns

érettségi

 

5.

pedagógiai asszisztens

érettségi

 

 

Osztálylétszámok

 

2022/2023. tanév
Osztály Ágazat Létszám Kv/ Gy.áp. Vízügy/Gy.cs.áp. Osztályfőnök neve Terem
9.A Egészségügy 34     Balázs László 327
9.B Egészségügy 35     Tóth Tímea 223
9.C Környezetvédelem-vízügy 30     Ligetiné Mráz Eszter 117
9.D Pedagógia 36     Jelinekné Mészáros Zsuzsanna 106
9.NY Nyelvi előkészítő - Környezetvédelem 29     Rönkös Ágnes 123
9.E Környezetvédelem 33     Fazekas-Bozsits Katalin 121
10.A Egészségügy 27     Kőszegi Anna 230
10.B Egészségügy 30     Szénásyné Szente Ágnes 120
10.C Környezetvédelem 30     Molnár Mónika 222
10.Dped Pedagógia 34     Gruber Tünde Mária 412/Klub
10.E Környezetvédelem 15     Tóthné Meszlényi Linda 105
11.A Egészségügy 17     Szalai József Pál 229
11.B Egészségügy 18     Erdős Zsófi 128
11.C Környezetvédelem-vízügy 25     Kanizsay Zsolt Levente 225
11.D Pedagógia 34     Borbély Emőke 108
12.A Egészségügy 19     Horváth Istvánné 227
12.B Egészségügy 19     Körtvélyesi Adrienn 103
12.C Környezetvédelem-vízügy 36 27 9 Simon Piroska 125
12.D Pedagógia 28     Csillag Hajnalka 325
5/13.A Egészségügy - Gyakorló ápoló és Gyakorló csecsemő és gyermekápoló (érettségi utáni - nappali) 18 10 8 Kaifisné Fekete Ildikó 323
5/13.B Környezetvédelem-vízügy (érettségi utáni - nappal) 26 19 7 Tóth Anna 6
5/13.C Pedagógia (érettségi utáni - nappali) 17     Fidrich Imréné 305
1/13.FEE Felnőtt - Egészségügy - Gyakorló ápoló 23     Győri Marianna  
1/13.FEF Felnőtt - Egészségügy - Mentőápoló és Egészségügyi asszisztens 28     Pillingné Gégény Edina  
2/14.FEB Felnőtt - Egészségügy - Csecsemő -és gyermekápoló 23     Kiss-György Rita  
2/14. FEE Felnőtt - Egészségügy - Gyakorló ápoló 14     Szemlédy Ida  
2/14. FEF Felnőtt - Egészségügy - Mentőápoló 16     Potyondiné Molnár Gabriella  
3/15.FEA Felnőtt - Egészségügy - Általános ápoló 31     Schnierer Mónika  
  TELJES ÖSSZLÉTSZÁM: 725        
9. évfolyam: 197
10. évfolyam: 136
11. évfolyam: 94
12. évfolyam: 102
5. évfolyam 61
érettségi alatti összesen: 529
nappali (érettségi alatti és utáni) összesen: 590
felnőtt (nappali és esti) összesen: 196
felnőtt (esti): 134
Eü ágazat nappalin érettségi alatt össz: 199
Kv ágazat nappalin össz: 131
Vízügy ágazat nappali össz: 16
Pedagógia ágazat (szakgimnázium) össz:  113
Technikumi érettségi alattiak össz: 433
Technikumi érettségi alatti+utániak össz: 568
Eü ágazat felnőtt össz: 135
Kv ágazat felnőtt össz: 0
Vízügy ágazat felnőtt össz: 0
Végzősök összesen: 247
Nappali végzősök: 163
Felnőtt végzősök: 84
Érettségi utáni végzősök (nappali és esti): 145

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szaképzési intézmény nyitva tartásának rendje

 1. Az iskola hétfőtől - péntekig 6 órától 22 óráig, szombaton 7 órától 14 óráig tart nyitva felnőttképzés idején. Rendezvények esetén vagy szükség szerint a nyitva tartás meghosszabbítható. Vasárnap és tanítási szünetek ideje alatt az intézmény zárva tart. Az óraközi szünetekben oktatói ügyeletet biztosítunk. Tanítási szünetben az intézmény a bejárati ajtón kifüggesztett ügyeleti rend szerint tart nyitva, egyébként létesítményeinek használata nem lehetséges, csak abban az esetben, ha erre az igazgató írásos engedélyt adott.
 2. A nappali tagozaton az első elméleti óra 8 órakor kezdődik. A tanórák időtartama 45 perc, a harmadik óra utáni szünet 15 perces, a többi szünet 10 perces.

Csengetési rend:

 1. óra 8:00 – 08.45
 2. óra 08.55 – 09.40
 3. óra 09.50 – 10.35
 4. óra 10.50 – 11.35
 5. óra 11.45 – 12.30
 6. óra 12.40 – 13.25
 7. óra 13.30 – 14.15
 8. óra 14.20– 15.05

A felnőttek oktatásában a tanítás 14 óra 20 perckor kezdődik. Ebben az esetben a szünetek időtartama 5 perc.

      9. óra 15.10 – 15.55
      10. óra 16.00 – 16.45
      11. óra 16.50 – 17.35
      12. óra 17.40 – 18.25
      13. óra 18.30 – 19.15

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

Felvétel iskolánkba

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Tel.:  06/70- 198-6300

E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

Honlap:www.bugat.hu

 

A felvételi eljárás főbb időpontjai:

2022. október 20-ig felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala

2022.december 2-ig jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

2023. január 21. központi írásbeli felvételi vizsga

2023. február 22-ig az iskola fogadja az általános iskoláktól a jelentkezési lapokat

2023. március 17-ig iskolánk nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

2023. április 28-ig iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. június beiratkozás a 9. évfolyamra.

 

Indítandó szakok a 9. évfolyamon: http://www.bugat.hu/felveteli-kovetelmenyek/    (-->A LINK JELENLEG NEM ÜZEMEL!)

9.A  Egészségügyi ágazat - Általános ápoló szakma

9.B Egészségügyi ágazat - Egészségügyi asszisztens szakma

9.C Környezetvédelem és vízügy ágazat - Környezetvédelmi technikus szakma, vízügyi technikus szakma

9.D Oktatás ágazat - Oktatási szakasszisztens szakma

9.NY Nyelvi (angol nyelv) előkészítő, Környezetvédelem és vízügy ágazat - Környezetvédelmi technikus szakma

 

Felvétel követelmények 9. évfolyamba:

 

Egészségügy ágazat:

 • egészségügyi alkalmasság
 • pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni
 • szóbeli pályaalkalmassági elbeszélgetés

Környezetvédelem és vízügy ágazat:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni

Oktatás ágazat:

 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni
 • szóbeli pályaalkalmassági elbeszélgetés

 

Hozott pontok:

 • A felvételi pontok számítása a hozott pontok (matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv 7. osztály tanév végi, valamint 8. osztály félévi eredményei) és magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.

 

Ha a tanuló az általános iskolában a felvételi pontszámítás részét képező tantárgyból szakértői javaslat alapján mentesítést kapott az értékelés és minősítés alól, akkor a hozott pontszámait arányosítjuk.

 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járásterületén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

 

Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha

 • hátrányos helyzetű;
 • a tanuló testvére jogviszonyban áll vagy állt az intézménnyel;
 • a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője az iskola jelenlegi alkalmazottja; vagy alkalmazottja, tanulója volt;
 • a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus, vagy pedagógus volt a város valamelyik oktatási intézményében.

 

Felvétel a szakképzési (13.) évfolyamokra:

 

Jelentkezés nappali képzésekre:

2022. 03. 31-ig lehet jelentkezni az iskolánk honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével.

 

Jelentkezés felnőttképzésre (korábban esti munkaforma):

A jelentkezést elektronikus formában lehet beküldeni, a www.szfszc.hu oldalon található felnőttoktatási jelentkező felületen keresztül.

 

Beiratkozás a szakképző évfolyamba: 2023. augusztus  

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok

 

A fenntartó által a 2023/2024. tanévre engedélyezett osztályok (9. évfolyamon):

Technikum:

1/2 osztály egészségügy ágazat (okleveles általános ápoló - 5 0913 03 01)

1/2 osztály egészségügy ágazat (általános ápoló - 5 0913 03 01)

1 osztály egészségügy ágazat (egészségügyi asszisztens - 5 0913 03 02)

1 osztály környezetvédelem és vízügy ágazat (környezetvédelmi technikus - 5 0712 14 02 vagy vízügyi technikus - 5 1021 14 04)

1 osztály környezetvédelem + nyelvi előkészítő (környezetvédelmi technikus - 5 0712 14 02)

1 osztály oktatás ágazat (okleveles oktatási szakasszisztens)

A fenntartó által a 2022/2023. tanévre engedélyezett osztályok érettségi után:

2 osztály egészségügy ágazat (ápoló 1 felnőtt (1 év) és 1 nappali (3 év))

1 osztály egészségügy ágazat (csecsemő- és gyermekápoló 1 felnőtt (1 év)

1 osztály egészségügy ágazat (1 egészségügyi asszisztens felnőtt választható szakmairányok: fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens)

2 osztály egészségügy ágazat (gyakorló ápoló 1 nappali és 1 felnőtt (2 év))

1 osztály egészségügy ágazat (gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 nappali)

1 osztály egészségügy ágazat (mentőápoló 1 felnőtt)

1 osztály környezetvédelem ágazat (1 környezetvédelmi technikus nappali)

1 osztály vízügy ágazat (1 vízgazdálkodó technikus nappali)

1 osztály környezetvédelem és vízgazdálkodás ágazat (1 környezetvédelmi technikus választható szakmairány: környezetvédelem, természetvédelem és vízügyi technikus területi vízgazdálkodó szakmairány felnőtt )

1 osztály pedagógia ágazat (1 pedagógiai- és családsegítő munkatárs nappali)

1 osztály oktatás ágazat (1 oktatási szakasszisztens felnőtt)

 

Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

 1. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)
 2. A tanítási év első tanítási napja szeptember 1., utolsó tanítási napja június 16.                

A technikum (korábban szakgimnázium) befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap május 5.

 • "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között
 • Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,
 • Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között.

 

 1. A szorgalmi idő első féléve:
 • január 20-ig tart.
 • január 27-ig értesítjük a tanulókat és a tanulók szüleit az I. félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

 1. Tanítás nélküli munkanapok

szeptember 22.           Oktatótestületi csapatépítés
október 25.     Továbbképzés
február 6.           Oktatótestületi értekezlet: az első félév értékelése
április 5.        DÖK nap   
május 8.             A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi napja
május 9.             A matematika írásbeli érettségi napja
május 10.           Történelem érettségi írásbeli vizsga

 1. Tanítási szünetek

Az őszi szünet: október 29 - november 1-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28.

A szünet utáni első tanítási nap: november 2.

 

A téli szünet: december 22-től január 8-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21.

A szünet utáni első tanítási nap: január 9.

 

A tavaszi szünet: április 6.- 11.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5.

A szünet utáni első tanítási nap: április 12.

 

 1. A vizsgák rendje
 2. A) Érettségi

A május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai:

Írásbeli vizsgák:

május 8.          9.00 órától      Magyar nyelv és irodalom
május 9.          9.00 órától      Matematika
május 10.          9.00 órától      Történelem
május 11.          9.00 órától      Angol nyelv
május 12.          9.00 órától      Német nyelv
május 17.        9.00 órától      Ágazati szakmai tárgyak

 

Szóbeli: június

 

 1. B) Szakmai vizsgák

Mellék-szakképesítések szakmai vizsgája:

 • írásbeli: február 6., február 13.
 • gyakorlati/szóbeli: február 5.-22. 

 

A végzős szakképzési évfolyamok szakmai vizsgái:

 • írásbeli vizsga: az alábbiak szerint
 • szóbeli és gyakorlati vizsga: május-június

Gyakorló ápoló (OKJ) vizsga:

 • május 31. 13:00

Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló (OKJ) vizsga:

 • május 31. 9:00

Környezetvédelmi technikus, Vízgazdálkodó technikus (OKJ) vizsga:

 • május 16. 10:00

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ) vizsga:

 • május 08. 10:00

Általános ápoló vizsga:

 • május 23. 09:00

Csecsemő- és gyermekápoló vizsga:

 • május 19. 11:00

Gyakorló ápoló vizsga:

 • május 08. 10:00

Mentőápoló vizsga:

 • május 15. 09:00
 1. Felvételi eljárás és beiratkozás

Nyílt napjaink időpontjai:    

december 12.  14.30 órától

január 9.        14.30 órától 

2022. október 20-ig felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala

2022. december 2-ig jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

2023. január 21. központi írásbeli felvételi vizsga

2023. február 22-ig az iskola fogadja az általános iskoláktól a jelentkezési lapokat

2023. március 17-ig iskolánk nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

 1. április 28-ig iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. június beiratkozás a 9. évfolyamra.

 

Beiratkozás a szakképző évfolyamba: Augusztus  

 

 1. Tanulmányi versenyek

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre a jelentkezés határideje iskolánkban: 2022. szeptember 18.

 

 1. Országos mérés, értékelés

2023.03.06-06.09. Országos kompetenciamérés

 

 1. Iskolai ünnepségek, megemlékezések időpontjai

2022. szeptember 1. Tanévnyitó

2022. október 2. Állatok Világnapja

2022. október 5. Pedagógusok Világnapja

2022. október 6. Az aradi vértanúk ünnepe

2022. október 9. Gyaloglás Világnapja

2022. október 15. Újraélesztés Világnapja

2022. október 22. Megemlékezés 1956.október 23-ról

2022. november 17. Koraszülöttek Világnapja

2022. december 21. Karácsonyi ünnepély (osztálykeretben)

2023. február 1. Tisza élővilágának emléknapja

2023. február 19. Magyar Ápolók Napja

2023. február 24. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

2023. március 14. Megemlékezés március 15. alkalmából

2023. március 21. Erdők nemzetközi Napja

2023. március 22. Víz Világnapja

2023. április 7. Egészségügyi Világnap

2023. április 13. Megemlékezés a Költészet Napjáról

2023. április 14. A holocaust áldozatainak emléknapja

2023. április 22. Föld Napja

2023. május 5. Ballagás

2023. május 9. Vándormadarak Nemzetközi Napja

2023. június 2. Nemzeti összetartozás napja

2023. június 3. Környezetvédelmi Világnap

2023. június Tanévzáró ünnepély

2023. június Oklevélátadó ünnepély a szakképzésben végzettek számára

 

9.Szülői értekezletek időpontjai:
Szeptember 12. 9. és a 12. évfolyamon
Október 10. 17.00 óra
Február 13. 17.00 óra

 

Fogadóórák:

november 21. 14.30 órától

április 03. 14.30 órától

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga rendje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

A LINK JELENLEG NEM ÜZEMEL    -->   http://www.bugat.hu/osztalyozo-javito-es-kulonbozeti-vizsgak/

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Tanulmányok alatti vizsga körébe tartozik az ágazati alapvizsga, az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, valamint a pótló és javítóvizsga. A vizsgák formáit és szabályait szakmai programunk részletesen tartalmazza.

Az osztályozó és különbözeti vizsgák tervezett időpontja a következő:

Osztályozó vizsga

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben, január 3-15. és április 1-30. között, illetve augusztus 15-31. között kell megszervezni.   Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. Osztályozó vizsgát a tanuló az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelme alapján is tehet. A vizsgák időpontjáról a tanulót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

Az egyéni tanrendben tanulóknak félév végén, illetve tanév végén osztályozóvizsgát kell szervezni. Az egyéni tanrendben tanuló diák év végi osztályzatának megállapítása az első és második féléves osztályozó vizsga eredményének súlyozott átlagából adódik. A tanév végi osztályzat megállapításánál az év végi vizsga eredménye súlyozottan (kétszeresen) kerül megállapításra. Az elégséges osztályzathoz a 2,00 átlagot kell elérni.

Felnőttek oktatásban ugyanazok a szabályok vonatkoznak osztályozó vizsga tekintetében a tanulókra, mint a nappali tagozatos tanulókra.

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgát a beiratkozás napjától számított hatodik-nyolcadik hét között lehet megszervezni. A tanulót a vizsga tananyagáról a beiratkozás előtt a szaktanárnak tájékoztatnia kell. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

Ágazati alapvizsgák tervezett időpontja:

Nappali tanrend esetén:

Tizedik évfolyam elvégzését követően a júniusi vizsgaidőszakban.

Felnőttek oktatása esetén:

Az első félévet követően a februári vizsgaidőszakban.

Felnőttek oktatása

A felnőttoktatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglevő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban vesz részt.

Felnőttek oktatása – ingyenes szakmaszerzési lehetőségek az új szakképzési rendszerben.

A szakképzés elmúlt időszakának egyik sikertörténete a felnőttoktatás fellendülése volt.

A felnőttoktatásban tanulók száma az ingyenesen megszerezhető második szakképesítés lehetőségének biztosításával jelentősen megemelkedett. Felnőttként lehetőség van két szakma és egy rövidebb ciklusú szakmai képzés keretében iskolai rendszerben szerzett szakképesítés ingyenes megszerzésére. A szakmai oktatásba és képzésbe való belépésre bármilyen életkorban van lehetőség. A felnőttoktatás képzési szerkezete jelenleg is átalakulóban van, és egyre jobban a gazdaság igényeihez igazodik.

A képzési idő a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével jelentősen csökkenthető, vagyis lehetőség van az előzetes tudás beszámítására. A bemeneti feltételek szakmánként változnak. Az oktatás általában csökkentett időtartamban zajlik.

 

Amennyiben kérdése, van keresse iskolánkat!

Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15, 8000

Telefonszám: 06/22312 073

email:  bugattitkarsag@gmail.com

 

 Felzárkóztatás - Tehetséggondozás:

Az alábbi felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások állnak a tanulók részére

Évfolyam Tantárgy Oktató Időpont Helyszín
9. évfolyam Angol nyelv Rönkös Ágnes szerda 8. óra 129.

11. évfolyam

Angol nyelv Tóthné Meszlényi Linda hétfő 8. óra 105.
10. évfolyam Egészségügy Kaifisné Fekete Ildikó csütörtök 8. óra 308.
9. évfolyam Matematika Kiss-György Rita péntek 8. óra 117.
9. évfolyam Matematika Nyárai-Horváth Ferencné kedd 0. óra 117.
9. NYEK Matematika Simon Piroska csütörtök 6. óra 322.
10. évfolyam Matematika Szénásyné Szente Ágnes kedd 0. óra 120.
10. évfolyam Matematika Nyárai-Horváth Ferencné szerda 0. óra 117.
10. évfolyam Matematika Szénásyné Szente Ágnes szerda 8. óra 120.
11. évfolyam Matematika Kiss-György Rita szerda 8. óra 117.
11. évfolyam Matematika Gyevnár Eszter hetfő 8. óra 117.
12. évfolyam Matematika Simon Piroska szerda 0. óra 120.
12. évfolyam Matematika Simon Piroska kedd 8. óra 120.
12. évfolyam Vízgazdálkodás Kusztor Attila hétfő 8. óra 222.

 

Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanulónak joga, hogy az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon részt vegyen.

A tanórán kívüli foglalkozások formái:

 • szakkör,
 • korrepetálás,
 • diákkör,
 • diáksport-egyesületi tevékenység,
 • verseny,
 • tehetséggondozás (emelt szintű érettségi előkészítő)
 • felzárkóztatás.

 

 A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók írásban jelentkeznek az oktatóknál szeptember 15-ig. A tanórán kívüli foglalkozások idejét és helyszínét az osztályfőnökök, illetve a szaktanárok ismertetik.

 

Részt vehet egyéb szabadidős tevékenységen (könyvtári óra, vetélkedő, tábor, kirándulás, stb.).

           

            A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre, ha azok az iskola pedagógiai programja szellemének megfelelnek. A diákkör minimális létszáma 10 fő. Működési rendjét és támogatásának módját a diákkört kezdeményezők az igazgatóval egyeztetik.

 

  Pályakövetés

 

Fejlesztések

TANÁR FOGLALKOZÁS IDŐPONT TEREM
Almási Gabriella fejlesztő foglalkozás Csütörtök 8-9. óra 120.
Bakonyiné Lajtos Andrea fejlesztő foglalkozás Kedd 8-9. óra 205.
Bakonyiné Lajtos Andrea fejlesztő foglalkozás Szerda 8-9. óra 205.
Izsákné Spitczmüller Mária fejlesztő foglalkozás Csütörtök 8-9. óra 125.
Pothárné Gárdonyi Ágnes fejlesztő foglalkozás Kedd 8-9. óra 106.

 

Betegkísérő képzés: PDF Dokumentum

  Utankovetes diagram

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Iskolai osztályok, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2019/2020. tanév  
     
     
Osztály Ágazat Létszám
     
9.A egészségügyi 25
9.B egészségügyi 26
9.C környezetvédelem-vízgazdálkodás 25
9.D pedagógia 32
9.NYEK Nyelvi előkészítő  20
     
10.A egészségügyi 21
10.B egészségügyi 27
10.Ca környezetvédelem 25
10.Cb vízügy 8
10.D pedagógia 31
     
     
11.A egészségügyi 20
11.B egészségügyi 19
11/Ca környetevédelem 13
11/Cb vízügy 8
11/D pedagógia 31
11/E környezetvédelem 16
12.A egészségügyi 16
12.B egészségügyi 26
5/13.Aa egészségügy,gyakorló ápoló 6
5/13.Ab egészségügy,gyakorló csecsemő és gyermekápoló 10
5/13.B környezetvédelem 26
     
2/14. FEC egészségügy, gyakorló ápoló 28
2/14.FEF egészségügy, gyakorló mentőápoló 12
3/15.FEA egészségügy, általános ápoló 18
3/15. FEB egészségügy, általános ápoló 15
1/13.FEC/a gyakorló ápoló 26
1/13.FED/a környezetvédelemi technikus 9
1/13. FED/b vízügyi technikus 6
     
     
Mindösszesen: 545

 

A Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok

a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről szabályozza

Az iskola alapszolgáltatásai ingyenesek, kivéve az iskolarendszeren kívüli, valamint az iskolarendszerű képzésben a harmadik és további szakképesítéssel összefüggő oktatás. 
A térítési díj, tandíj megállapítása a jogszabálynak megfelelően történik. A kedvezményre való jogosultságot a tanulónak igazolnia kell. A befizetés két részletben, szeptember 30-ig és január 30-ig történik az iskola pénztárába.

A 2011. évi CLXXXVII. törvény értelmében:

 1. § (1)80 Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes

a)81a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,

 1. b) a tanuló részére a szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül,
 2. c) a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév,
 3. d) a tanuló részére szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló érettségi vizsga,
 4. e) a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga,

f)82a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.

(1a)83 Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző intézmény korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.

(1b)84 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.

(1c)85A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű tanuló - kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja - kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló - kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja - kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti időtartam legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását.

(2)86 Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője (gyámja) pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést. (…)

 

(6)87 A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.

(7)88 Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó - szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.

229/2012 Korm. rendelet 33. § (1)

 Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

 1. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

(…)

 1. b) általános iskolában és középfokú iskolában
 2. ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

bb)46

 1. bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
 2. bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,

be)47

 1. bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

bg)48

 1. bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
 2. bi) a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,
 3. bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony,

bk)49a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,

bl)50a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,

c)51kollégiumban - a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében -,

 1. d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

e)52sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,

(…)

33/A. §56A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 1. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 2. a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
 3. b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,
 4. c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,
 5. d) a független vizsga,
 6. e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,

f)57

(2)58

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

(4)59 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.

 1. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
 2. a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,

b)60öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

 1. c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
 2. d) húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(2) Vendégtanulói jogviszony - a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve - térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három-harminc százaléka lehet.

(3) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.

(4)61 A 33/A. §-ban meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:

 1. a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,
 2. b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő,

ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.

(5)62 Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.

(6)63

(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.

 

Érettségi vizsga díja

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34.§ (1) pontjában meghatározottak értelmében köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító – és pótló vizsgája.

 E rendelet 35.§ (4) pontjában leírtak szerint az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:

a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie.

 A szakmai vizsga díja

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeleta komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 

 1. § (3) A vizsgadíjat
 2. a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével* - a vizsgázó,
 3. b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézményfizeti.

 

*Szt. 29.§ (1) f)a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.

 

Szt. 29.§ (1a)83 Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző intézmény korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.

 

Archívum

 

 

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Matematika

Iskolai átlag

502

507

479

477

1571

1599

1589

1592

1578

1609

1614

1611

1609

1492

ELMARADT!

1557

Országos átlag

499

499

490

189

1613

1635

1632

1640

1631

1645

1641

1647

1647

1670

1653

Iskolatípus átlaga

493

495

484

483

1599

1624

1616

1625

1615

1633

1625

1620

1620

1433

1619

Szövegértés

Iskolai átlag

530

533

511

518

1644

1693

1623

1643

1610

1607

1624

1638

1651

1567

ELMARADT!

1607

Országos átlag

501

506

497

496

1620

1617

1603

1620

1597

1601

1610

1613

1636

1661

1651

Iskolatípus átlaga

496

500

491

491

1612

1604

1592

1607

1581

1585

1589

1584

1607

1554

1616

 

Az országos kompetencia-mérés eredményei

(10. évfolyam)

 

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei    
                 
                 
Tantárgy 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Magyar nyelv és irodalom 3,46 3,60 3,68 3,28 3,46 3,38 3,09 3,22
Történelem 3,45 3,50 3,40 3,74 3,29 3,12 3,25 3,12
Angol nyelv 3,60 3,23 3,17 2,87 3,26 3,48 3,27 3,5
Német nyelv 3,38 3,20 3,96 3,33 3,11 3,46 3,22 3,2
Matematika 2,89 3,30 2,71 2,74 3,10 2,55 2,51 2,67
Fizika 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1
Informatika 2,80 3,10 3,71 2,7 3,63 3,23 3,66 3,03
Biológia 3,34 3,75 3,49 3,57 4,17 3,58 2,86 4,16
Földrajz 3,20 3,00 3,85 3,00 0,00 3,61 3,73 2,96
Kémia  0,00 3,00 3,37 3,00 3,00 3,50 4 3
Testnevelés 0,00 0,00 5,00 4,00 4,33 0,00 3,83 4,36
Rajz 0,00 3,70 4,50 4,40 3,50 4,50 3,66 0
Társadalomismeret 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Egészségügyi ismeretek 3,98 3,89 4,38 3,64 3,33 3,40 3,48 3,45
Környezetvédelmi ismeretek 2,40 4,15 4,33 4,00 0,00 4,33 4,5 0

 

Tantárgy 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Magyar nyelv és irodalom 3,14 3,4 2,82 3,09 3,4 3,37 3,57 3,9
Történelem 2,85 3,19 2,86 3,33 3,42 3,09 3,18 3,4
Angol nyelv 3,34 3,3 2,93 2,95 3,59 3,52 3,79 3,62
Német nyelv 3,73 3,56 3,09 3,06 3,27 3,27 3,58 3,48
Matematika 2,57 2,51 2,36 2,38 2,66 2,77 2,73 3,25
Fizika 3 0 0 0 0 0 0 0
Informatika 3,63 3 3,46 3,65 4 4 0 5
Biológia 3,08 3,65 3 3,07 4 4 4 3,43
Földrajz 3,16 3,3 2,81 2,91 5 4 0 0
Kémia  3 3 3 2,5 0 4 1 3
Testnevelés 3 0 3,66 3,8 0 4,5 4 4
Rajz 0 3,6 0 3,8 0 0 0 0
Társadalomismeret 0 0 0 0 0 0 0 5
Egészségügyi ismeretek 3,49 3,75 3,45 3,33 3,78 3,52 3,75 3,83
Környezetvédelmi ismeretek 3,33 4 3 4 3,09 3,42 3,28 3,69

Tantárgy

2020/2021

2021/2022

Magyar nyelv és irodalom

3,27

3,28

Történelem

2,21

3,02

Angol nyelv

2,74

3,59

Német nyelv

2,50

3,04

Matematika

2,29

2,85

Fizika

 

5

Informatika

 

3

Biológia

3,5

3

Vizuális kultúra

2

3

Egészségügyi ismeretek

3,13

3,71

Környezetvédelmi ismeretek

 

3,29

Vízügyi ismeretek

 

3,71

Pedagógiai ismeretek

 

4,6

  Diagram

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Szakmák szerint csoportosított pályakövetés - Egészségügy

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Szakmák szerint csoportosított pályakövetés - Gyakorló csecsemő és gyermek ápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Szakmák szerint csoportosított pályakövetés - Környezetvédelmi technikus

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Szakmák szerint csoportosított pályakövetés - Gyakorló ápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  A felvételi eljárás főbb időpontjai

  Archiválva: 2022. 02. 22.
Letöltés

  Szóbeli meghallgatás PDF

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Mentőápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Pedagógiai és családsegítő munkatárs

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Vízügyi technikus

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Rehabilitációs terapeuta

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Oktatási szakasszisztens

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Betegkísérő

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Gyakorló ápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Környezetvédelmi technikus

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Egészségügyi asszisztens

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Általános ápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  3012 ideiglenes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  3013 ideiglenes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  3014 ideiglenes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  3015 ideiglenes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  3016 ideiglenes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Pályakövetés 2021/2022

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  5/13Aa Gyakorló Ápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  12.évfolyam egészségügy

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  5/13.B Környezetvédelmi technikus

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  5/13.Ab Csecsemő és gyermekápoló

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  12.évf. angol nyelv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  11C német nyelv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Angol Tantárgyi tematika osztályozó vizsgához 12

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Angol tantárgyi tematika osztályozó vizsgához 11

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Angol nyelv tematika

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Műszaki alapismeretek 9.évf.

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Biológia tematika 9.évfolyam

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  futsalkep1

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  futsalkep2

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  futsalkep3

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  futsalkep4

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  futsalkep5

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  vizkep1

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  vizkep2

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  vizkep3

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  vizkep4

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Jelentkezési lap - Betegkísérő

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Aranybulla kép1

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Aranybulla kép2

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Felvettek listája

  Archiválva: 2022. 04. 25.
Letöltés

  Felvétel Fellebbezés

  Archiválva: 2022. 04. 27.
Letöltés

  Betegkísérő képzés

  Archiválva: 2022. 05. 04.
Letöltés

  Orvosi alkalmassági beosztás

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Alkalmassági és Kórelőzmény

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Plakát

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

Partnereink

 • Magyar ifjúsági vöröskereszt
 • Dexam
SZC logo

Székesfehérvári SZC


  • Intézmény logo
  • Bugát Pál Technikum

   8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

  • Telefon: +36-70-198-6300

   E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

   OM azonosító: 203053


  2023Bugát Pál Technikum